Reference: Volume 29H (1935), Part No. 2, Section , Page 754

Judgement Details


Date
16/11/1935
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
HARDING WILLIAM
Parties
ROSARIO TABONE vs SALVATORE TABONE ET.
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
ART 115, 1156 U 1196 TA' L-ORD VII TA' L-1868. - DEPOZITU TAL-PREZZ - DIFFERENZA BEJN IZ-ZEWG XORTA TA' RKUPRU - EZERCIZZJU TAR-RETRATT KONVENZJONALI - JEKK TINVALIDAX IR-RETRATT - KONDIZZJONIJIET FIC-CEDOLA - KONTRA MIN JISTA' JIGI EZERCITAT - KUMPRATUR ORIGINALI U TERZ POSSESSUR - RETRATT LEGALI U RETRATT KONVENZJONALI
Summary
Tant fir-retratt legali kemm fit-retratt konvenzjonali, l-azzjoni ta' l-irkupru tista' tigi ntentatamhux biss kontra l-kumpratur, imma anki kontra kwalunkwe possessur ta' l-immobili. Il-venditur ta' immobili li jzomm il-patt tar-retratt konvenzjonali jista' jezercita d-dritt tar-retratt kontra t-terz possessur anki meta fl-akkwist tat-terz possessur ma jkun hemm xejn li jsemmi d-dritt rizervatmill-bejjiegh. Min jezercita r-retratt konvenzjonali jista' jezercitah kontra x-xerrej u kontrat-terz possessur flimkien, avvolja kien jaf li x-xerrej it-trasferixxi l-fond lit-terz possessur, jekk it-trasferiment ma giex lilu intimat b'att gudizzjarju. Jekk irid, huwa jista' jhalli barra lill-kumpratur originali f'kaz ta' trasferiment, imma mhux obligat ihallieh barra; biss mhux obligat jinkludieh. Fir-retratt konvenzjonali l-bejgh jigi rizolut ghal kollox, f'mod assolut; mentri fir-retratt legali l-bejgh jigi rizolut in parti, billi minflok il-kumpratur jigi sostitwit ir-retraent.Min jezercita r-retratt konvenzjonali kontra l-kumpratur originali u t-terz possessur flimkien, ujiddepozita favur it-tnejn biex id-depozitu jinghata lil min imissu, ma jkunx qieghed jimponi xi kundizzjoni li tirrinkola d-depozitu. Ir-regola hija li d-depozitu ma ghandux ikun vinkolat; imma jista' jaghtli l-kaz illi r-retraent ikun jista' jinserixxi fic-cedola ta' l-irkupru xi modalita' dwaril-konsegwiment tad-depozitu, minghajr ma jigi nvalidat id-depozitu u r-retratt, meta dik il-modalita' tkun gusta u ma tistax tigi sostitwita b'semplici rizerva.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info