Reference: Volume 29H (1935), Part No. 2, Section , Page 706

Judgement Details


Date
29/10/1935
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
HARDING WILLIAM
Parties
MARIA CONETTA LIBRERI vs EDGAR STAINES NE.
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
ART. 978 U 979 TAL-PROCEDURA CIVILI - FUNDAMENT - INTERESS LI JIKKOSTITWIXXI DANA L-ISTITUT - INTERESS TAD-DIFENSURI LI JKUNU PREZENTI FIHA - INTERVENT VOLONTARJU U INTERVENT KOATT - KAWZA TA' RITASSA - KJAMATA IN KAWZA - META HEMM LOK LI TIGI MILQUGHA T-TALBA TAS-SEJHA FIL-KAWZA - ORDNI PUBBLIKU
Summary
Il-ligi taghna, barra mill-intervent volontarju, tirrikonoxxi l-intervent koatt, jigifieri l-kjamatafil-kawza, tant fuq talba tal-partijiet kemm 'ex officio'. Il-kjamata in kawza hija kostitwita mill-interess tal-persuna li tkun; u malli jigi rikonoxxut dan l-interess, il-Qorti ghandha d-dover li tordnaha. L-interess mehtieg biex jiggustifika dana l-provvediment huwa dak stess li huwa rikjest biex tigi proposta azzjoni jew biex tista' tigi opposta kontestazzjoni. Imma dana l-interessjista' jkun anki l-komunjoni tal-kontroversja, fis-sens illi l-kjamat fil-kawza, minghajr ma jigi kundannat jew liberat, ikun jista' jizviluppa r-ragunijiet tieghu favur jew kontra l-attur. F'kawza ta' ritassa ta' drittijiet id-difensuri ghandhom interess, u hemm lok li jigu msejhin fiha. Id-dispozizzjonijiet tal-ligi dwar l-integrazzjoni tal-process huma ta' ordni publiku, u ma jistghux jigu derogati bil-volonta' tal-privati. Il-gurisprudenza topponi l-kjamata fil-kawza ta' min kelluinteress meta jigi mharrek min originarjament ma kellu ebda interess li jigi mharrek, u mhux meta jigi mharrek originarjament min kellu interess u mbaghad jirrizulta li hemm hadd iehor li ghandu komunanza ta' interess.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info