Reference: Volume 68 (1984), Part No. 1, Section , Page 1

Judgement Details


Date
28/06/1984
Court
CONSTITUTIONAL
Judiciary
SCHEMBRI CARMELO, AGIUS CARMEL A., BORG COSTANZI VICTOR A.
Parties
ANTHONY DEBONO NOE vs L-ONOREVOLI PRIM MINISTRU IN RAPPREZENTANZA TAL-GVERN TA' MALTA
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
BEJGH - DRITTIJIET FONDAMENTALI TAL-BNIEDEM - KODICI - KONDIZZJONIJIET TA' - KOSTITUZZJONI - KURSAAL - LIGI - NULLITA' TA' - POLITIKA SOCJALI - PROPRJETA' - SUBBASTA
Summary
Ir-rikorrent kien qieghed jitlob dikjarazzjoni mill-Prim'Awla tal-Qorti Civili li l-Atti numri IV uXI ta' l-1984 kienu nulli billi kienu jivvoljaw id-disposti tal-Kostituzzjoni dwar tehid ta' proprjeta` minghajr kumpens xieraq. Dawn il-ligijiet kienu jipprovdu ghall-kondizzjonijiet specjali fil-bejhg b'subbasta ta' kursaal, lukanda jew fabbrika. Il-Prim'Awla tal-Qorti Civili llimitat ruhha biex tiddikjara inkostituzzjonali biss l-artikolu 3 ta' l-Att XI ta' l-1984. Il-Qorti Kostituzzjonalirriformat, cahdet tar-rikorrent u ddikjarat li l-ebda parti ta' dawn il-ligijiet ma kienet tilledid-disposti kostituzzjonali dwar proprjeta`. Il-Qorti rriteniet li ghalkemm il-Kodici ta' Procedurau Organizzazzjoni Civili kien salvat mill-Kostituzzjoni dan ma setax jinghad ghall-emendi lill-istess Kodici. Dawk l-emendi kellhom ikunu konformi ma' dak li tipprovdi l-Kostituzzjoni. Il-Qorti rriteniet ukoll li l-ligijiet in kwistjoni ma kinux jikkostitwixxu vjolazzjoni tad-dritt ta' proprjeta`tar-rikorrent billi l-bejgh b'subbasta kien espressament ikkontemplat mill-Kostituzzjoni fl-artikolu37 (2) (f) u (h). Kien dejjem possibbli ghad-debitur li jehles il-proprjeta` tieghu mis-subbasta billi jhallas id-dejn; ghalhekk ma setax jinghad li kien hemm vjolazzjoni tal-Kostituzzjoni. Inoltre, kien legittimu ghal-legislatur li fit-tfassil ta' ligijiet li jikkoncernaw il-proprjeta' jiehu inkonsdierazzjoni l-aspett socjali tal-kwistjoni u jaghmel b'mod li kemm jista' jkun jissalvagwarda x-xoghol ta' l-impjegati tad-debitur.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info