Reference: Volume 42C (1958), Part No. 2, Section , Page 844

Judgement Details


Date
15/01/1958
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
CAMILLERI ALBERT V.
Parties
JAMES MICALLEF vs LORETO BORG ET
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
"DAMNUM EMERGENS" - "LUCRUM CESSANS" - AGGRESSJONI - DANNI - OFFIZI PERSONALI - PARTI CIVILI - SOLIDARJETA' - SPEJJEZ TA` KAWZA KRIMINALI
Summary
Jekk aktar minn persuna wahda huma ko-awturi ta` fatt illecitu u jinkonkorru materjalement ghalieh,u mhux possibbli li tigi determinata l-estensjoni tad-dannu kagunat minn kull wiehed minnhom, huma responsabbli di fronti ghall-attur danneggjat solidalment; salv bejniehtom li jirregolaw f'gudizzju separat, jekk hekk jidhrilhom, ir-responsabbilita` singola ta` kull wiehed minnhom. Id-danni jistghujkun tali li jidhlu fil-klassifika ta` "damnum emergens", kif ukoll f'dik tal-"lucrum cessans". Jekk id-danneggjat iqabbad avukat biex jaghmillu rapport lill-Pulizija kontra d-danneggjant u biex ihares, bhala parti civili, l-interess teighu fil-proceduri kriminali li jsiru kontra d-danneggjant, hukwistjonabblijekk id-dritt li hu hallas li dak l-avukat buwiex ripetibbli minn ghand id-danneggjantbhala danni; l-ghaliex ladarba sar ir-rapport lill-Pulizija, u din hadet il-passi mehtiega, il-prosekuzzjoni tal-akwza kienet f'idejha, u hija supposta li tmexxi l-kawza. Fl-iskedi annessi mal-Kodici Kriminali ma jirrizultax, fir-relazzjonijiet bejn ir-rapportanti u r-rapportat, meta jkun hemm kawza li tistitwixxi ruhha "ex officio" mill-Pulizija Ezekuttiva, il-kaz ta` dritt ta` assistenza legali tal-parti rapportanti bhala parti civil; u jekk dan fil-prattika qiegehd isir, fil-fatt isir u ghandu jghodd fir-relazzjonijiet tar-rapportant u d-difensur li huwa jqabbad, imma mhux biex ir-rapportat. Jekk mbghad, id-danneggjat ikun qabbad zewg avukati minflok wiehed, huwa jkollu d-dritt ghar-rimmborz, meta jkun il-kaz, tad-dritt ta` avukat jew legali iehor imqabbad mid-danneggjat "to watch the case" tikkostitwixxi spiza li ma ghandha qatt tigi riversata fuq id-danneggjant. Dan, pero`, ghandu jirrifondi lid-dannegjat l-ispejjez li hu jinkorri biex l-avukat minnu mqabbad jaghtieh parir u jirredigilu r-rapport ghall-Pulizija
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info