Referenza: Volum 42C (1958), Parti Nru. 1, Taqsima , Paġna 798

Dettalji tas-Sentenza


Data
14/08/1958
Qorti
OF APPEAL (CIVIL, INFERIOR)
Ġudikatura
MAMO ANTHONY J.
Partijiet
SALVATORE D'AMATO vs GIUSEPPE CIANTAR ET.
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Kawża Llinkjata
N/A

Kliem Ewlieni / Fil-Qosor


Kliem Ewlieni
"TENANT" - ART. 1661 TAL-KAP. 23. - ART. 2 (C) TAL-KAP. 109. - BOARD TAL-KERA - HANUT - KONGEDO - LOKAZZJONI - RILOKAZZJONI
Fil-Qosor
Il-Ligi tal-Kera, fl-art. 2(c), bil-kelma "kerrej ("tenant") tifhem, fil-kaz ta' hanut, u meta l-kerrej ma jhallix warajh armel jew armla, dawk il-persuni li jkunu jigu minnu, mid-demm jew bi zwieg, sal-grad ta' kugin, basta li f'dan l-ahhar kaz, dawk il-persuni jkunu werrieta tal-kerrej li miet. Hu veru li gie diversi drabi ritenut mill-Qorti tal-Appell Taghna, anki fil-gurisdizzjoni taghha superjuri, illi d-definizzjoni tal-kelma "tenant" fl-imsemmija ligi ma teskludix il-werrieta; izda, ghadli dik il-propozizzjoni tista' tidher f'xi whud mill-kazi li gew quddiem dik il-Qorti bhala li gietstabbilita b'mod generiku, hu naturali li f'kull kaz il-fatti specje kienu partikulari, u ma jidherx li fost dawk il-kazijiet kien hemm dak fejn si trattava minn hanut u l-werrieta kienu ghal kolloxbarranin mill-kerrej li miet; u ma jidherx li jista' jkun hemm dubju illi l-eredi barranin huma eskluzi minn dik id-definizzjoni. Dik id-definizzjoni tirrikjedi z-zewg hwejjeg flimkien , i.e. minn banda l-wahda l-konsangwineita' jew l-affinita', u mill-banda l-ohra l-kwalita' ta' eredi. Fil-kaz ta' hwienet, ghad li hija bazi u kondizzjoni "sine qua non", dik il-kwalita' mhix bizzejjed, wehedha,biex dak l-eredi jkun kompriz fid-definizzjoni, imma jehtieg li tkun akkoppjata maghha l-konsangwineita' jew l-affinita' sal-grad ta' kugin; u l-art. 1661 tal-Kodici Civii, li jghid illi l-lokazzjonima tispiccax bil-mewt tal-lokatur jew tal-kerrej, ma jistax jinnewtralizza jew jiddiskonoxxi d-dispozizzjoni espressa tal-Ligi tal-Kera. Izda b'daqshekk biss is-sid ta' hanut li miet, u li jhalli bhala werriet tieghu bniedem barrani minnu ghal kollox li baqa' jokkupa l-hanut wara l-mewt tal-awtur tieghu, ma hux intitolat jirriprendi l-pussess ta' dak il-hanut; ghax jekk il-werriet, avvolja barrani, baqa' jokkupa l-fond, huwa ghandu titolu iehor biex jiddetjeni dak il-fond, avvolja huwa ma jistax jinvoka dan id-dritt "jure successionis". U tabilhaqq, id-definizzjoni fuq imsemmija tal-kelma "tenant" hi rilevanti biss fil-kaz li s-sid jippretendi li jirrifjuta r-rilokazzjoni fl-gheluq taz-zmien tal-kiri li jkun ghadu miexi meta jmut il-kerrej; ghax jekk dak iz-zmien jaghlaq u topera ruhha r-rilokazzjoni tacita, il-persuna li favur taghha tigri din ir-rilokazzjoni ssir kerrej "in testa propria", u tkun protetta mill-Ligi tal-Kera "bhala tali", u mhux minhabba d-definizzjoni fuq imsemmija. U dan ghaliex, malli miet il-kerrej, il-lokazzjoni ma spiccatx, skond il-ligi ordinarja, u ssuktat ghaz-zmien li kien baqa' minnha fl-eredi tieghu; u billi dan, ghalkemm eredi, hu barrani ghall-mejjet, u l-Ligi tal-Kera ma kienetx "protanto" applikabbli ghalieh, il-pozizzjoni tieghu ghar-rigwardtar-rilokazzjoni tal-fond, meta gie biex jaghlaq iz-zmien li kien korrenti meta miet l-awtur tieghu,kienet regolata biss mill-Kodici Civili, u ghalhekk is-sid seta' dak iz-zmien, minghajr permess tal-Board tal-Kera, jimpedixxi r-rilokazzjoni billi jaghtieh avviz kif trid il-ligi. Jekk dan ma sarx,u dak il-werriet baqa' fil-godiment tal-fond, issir favur tieghu rilokazzjoni li tohloq bejnu u bejn is-sid rapport dirett ta' inkwilinat "jure proprio", li jidhol bhala tali taht il-protezzjoni tal-Ligi tal-Kera. Kieku s-sid ikun ta lil dak il-werriet il-kongedo skond il-ligi qabel ma saret ir-rilokazzjoni, it-talba tieghu ghar-ripreza ta' pussess tal-fond kienet tkun tiswa; imma kwalunkwe kongedo wara li operat ruhha r-rilokazzjoni tacita ma jiswa xejn; u jekk is-sid ikun agixxa kontra dak il-werriet quddiem il-Board tal-Kera biex jizgumbrah, dak l-att tieghu stess hu bizzejjed biex jiddistruggi l-effett tal-kongedo; ghax il-kongedo maghmul wara l-ewwel rilokazzjoni, li rrendiet lill-werriet "inkwilin", u kwindi protett mill-Ligi tal-Kera, hu inutili.
Programm Operattiv 1
CONvErGE connected eGovernment


Dan is-sit jagħmel użu mill-cookies biex jiggarantilek l-aħjar esperjenza. Jekk ma tbiddilx is-settings tiegħek, nifhmu li qed taċċetta l-użu tal-cookies b’mod awtomatiku. Iktar Informazzjoni