Referenza: Volum 43B (1959), Parti Nru. 1, Taqsima , Paġna 78

Dettalji tas-Sentenza


Data
30/01/1959
Qorti
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Ġudikatura
MAMO ANTHONY J., MONTANARO GAUCI A.J., GOUDER TANCRED
Partijiet
AVUKAT DR. ANTONIO CARUANA vs DOTTOR EDGAR BUHAGIAR NE. ET.
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Kawża Llinkjata
N/A

Kliem Ewlieni / Fil-Qosor


Kliem Ewlieni
ART. 1625 U 1627 TAL-KAP. 23 - ART. 758(1) U TARIFFA "G" NRU. 22(A) TAL-KAP. 15 - CITAZZJONI - KONSENJA TAC-CWIEVET - LOKAZZJONI - NULLITA' - PREFISSJONI TA' TERMINU - REGISTRATUR - RITASSA - SPEJJEZ GUDIZZJARJI - TASSAZZJONI
Fil-Qosor
Citazzjoni li biha l-attur jitlob illi dikjarazzjoni dwar il-validita' jew le ta' lokazzjoni ghandhatigi taxxata skond it-Tariffa "G" annessa mal-Kodici tal-Procedura Civili, u biex domanda ghall-kundanna tal-konvenut li jikkonsenja c-cwievet, bi prefissjoni ta' zmien ghall-konsenja, u bl-awtorizzazzjoni lill-attur li jbiddel is-serratura f'kaz ta' inadempjenza fit-terminu prefiss, tigi ntaxxatabhala domanda wahda, u mhux bhala tliet artikoli kif giet taxxata, turi bizzejjed x'ried l-attur, specjalment ghal min kien jaf minn qabel x'kienet il-pretensjoni tal-attur, ghalkemm kien ikun ahjar kieku l-attur ikkoncepixxa u nizzel it-talba tieghu ahjar. Ghaldaqstant, ic-citazzjoni b'dik id-dicitura mhix irrita; u skond il-gurisprudenza l-aktar recenti, biex citazzjoni tigi ritenuta irrita fuqdifett ta' forma, jehtiegu ragunijiet gravi. Jekk, mbghad, il-konvenut, li qajjem dik l-eccezzjonital-irritwalita' tac-citazzjoni,jissokkombi fil-meritu tal-eccezzjoni u jigi kundannat ihallas parti mill-ispejjez relattivi ghal dik id-decizjoni; u fil-waqt li jakkweta ruhu ghad-decizjoni fil-meritu tal-eccezzjoni, jappella dwar is-sehem ta' spejjez li hu gie kundannat ihallas, id-decizjoni fil-meritu ma tistax tigi sinkakata mill-Qorti tal-Appell, u ghandha titqies bhala irrevokabbilment gusta; u l-aktar li tista' taghmel il-Qorti fl-Appell huwa li tara jekk kienx hemm xi raguni 'specjalissima' li ghaliha l-konvenut appellant, sokkombenti fl-eccezzjoni tieghu, kellu jigi mehlus minn kullsehem tal-ispejjez relattivi ghal dik l-eccezzjoni. Talba biex tigi dikjarata l-ezistenza jew ta' lokazzjoni ghandha tigi ntaxxata "ad valorem"; u meta l-azzjoni hi dwar l-ezistenza jew il-validita'tal-kuntratt, il-valur li fuqu ghandha ssir it-tassazzjoni, ghandu jkun, fil-kaz ta' bini, is-sommatal-kera ta' rata wahda. L-iskadenzi ta' wara ma humiex rinnovazzjonijiet tal-lokazzjoni, imma semplicement proroga, ossija kontinwazzjoni, tal-istess unika lokaazzjoni. It-talba ghall-kundanna tal-konvenut biex jikkonsenja c-cwievet fi zmien li jigi prefiss mill-Qorti, u biex jigi l-attur awtorizzat ibiddel is-serratura f'kaz ta' inadempjenza tal-konvenut fit-terminu lilu prefiss, ghandha tigintaxxata bhala tliet artikoli, ladarba dawk it-tliet talbiet ikunu saru u l-Qorti tkun ipprovdiet fis-sentenza fuq kull wahda minnhom, bla ma qalet xejn dwar in-nuqqas ta' utilita' jew necessita' ta'xi wahda jew ohra minnhom. Il-fatt biss li domanda tkun accessorja ghal ohra mhix, wehedha, ragunibizzejjed biex l-ewwel imsemmija domanda ma tigix tassata. Id-drittijiet ghandhom jigu ntaxxati u regolati skond it-Tariffa u l-ligi; u r-Registratur ma jistax jaghmel arrangament diversi dwarhom, sija pure bl-adezjoni tal-partijiet.
Programm Operattiv 1
CONvErGE connected eGovernment


Dan is-sit jagħmel użu mill-cookies biex jiggarantilek l-aħjar esperjenza. Jekk ma tbiddilx is-settings tiegħek, nifhmu li qed taċċetta l-użu tal-cookies b’mod awtomatiku. Iktar Informazzjoni