Reference: Volume 43B (1959), Part No. 1, Section , Page 302

Judgement Details


Date
19/06/1959
Court
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Judiciary
MAMO ANTHONY J., MONTANARO GAUCI A.J., HARDING WILLIAM
Parties
DOMENICO ABELA NE. vs SAVERIA ABELA
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
ABBANDUN - ART. 448 U 44(2) TAL-KODICI CIVILI - DIGRIET TAS-SEKOND'AWLA - NULLITA' - SEPARAZZJONI PERSONALI
Summary
Huwa veru illi skond il-ligi ebda konjugi ma jista' jaghmel kawza ta' separazzjoni personali quddiemil-Qorti ta' Gurisdizzjoni Kontenzjuza minghajr qabel ma jkun gie awtorizzat mill-Qorti ta' Gurisdizzjoni Volontarja; u din l-awtorizzazzjoni hi kondizzjoni preliminari essenzjali. Imma fit-tentattiv li l-Qorti ta' Gurisdizzjoni Volontarja taghmel biex iggib rikonciljazzjoni bejn il-konjugi qabelma taghti dik l-awtorizzazzjoni hi ma tidholx fil-valutazzjoni jew fis-sussistenza skond il-ligi tal-motivi addotti bhala raguni ghat-talba; tant li l-Qorti mhix moghtija ebda diskrezzjoni ghar-rifjuttal-awtorizzazzjoni, u din ghandha tinghata dejjem, meta l-kelma tal-Qorti ghar-rikonciljazzjoni matigix mismugha. Jekk it-talba fir-rikors ghall-awtorizzazzjoni tkun bazata fuq l-abbandun ta' wiehed mill-konjugi, u fil-fatt, meta sar ir-rikors, u meta giet moghtija l-awtorizzazzjoni, l-abbandunma kienx ilu sentejn jew aktar, l-awtorizzazzjoni hekk moghtija mhix ineffikaci, u mhix nulla c-citazzjoni ghas-separazzjoni bazata fuq dik l-awtorizzazzjoni; u dan appuntu ghaliex mhix funzjoni tal-Qorti ta' Gurisdizzjoni Volontarja li tivvaluta jew tistabbilixxi s-sussistenza o meno tal-motivi allegati, u l-izball fl-indikazzjoni taz-zmien kemm kien ilu l-abbandun ma jnehhix il-fatt illi t-tentattiv tar-rikonciljazzjoni gie sperimentat (u dan hu li trid il-ligi). U dan apparti ragunijiet ohra, fosthom dik li, anki jekk l-abbandun ma jkunx ilu sentejn jew aktar, jista' jkun akkompanjat minncirkustanzi ohra ta' gravita' li jirrenduh kawza ta' separazzjoni personali taht titolu iehor; u dawn huma kwistjonijiet li ma tidholx fihom il-Qorti ta' Gurisdizzjoni Volontarja adita ghall-awtorizzazzjoni preliminari.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info