Reference: Volume 43B (1959), Part No. 1, Section , Page 243

Judgement Details


Date
01/06/1959
Court
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Judiciary
MAMO ANTHONY J., MONTANARO GAUCI A.J., HARDING WILLIAM
Parties
WILLIAM BUHAGIAR vs NAZZARENO BORG
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
"OVERTAKING" - DANNI - KOLLIZJONI - TRAFFIKU
Summary
Fil-kors ordinarju tat-traffiku stradali, vejikolu li jkun miexi quddiem vejikolu iehor, u jigi milqut mill-vejikolu ta' warajh, ikollu favur tieghu, salvi cirkustanzi specjali, il-principju illi responsabbli tal-habta jkun il-vejikolu ta' wara, specjalment meta l-vejikolu ta' quddiem kien fuq is-"side" tieghu. Imma, biex wiehed jasal ghal konkluzjoni korretta f'kaz simili, jehtieg jiddistingwi bejn il-kaz hekk indikat u l-kaz tal-vejikolu li jigi milqut bla ma tkun interveniet ebda manuvra precedenti. B'mod illi, jekk si tratta minn vejikolu li originarjament kien miexi wara vejikolu iehor,u mbghad jissorpassah, u jigi milqut min dak il-vejikolu hekk sorpassat, il-kaz ikun differenti. Ghax f'dan il-kaz ghandu jigi distint jekk il-vejikolu li ghamel l-"overtaking" baqghax sejjer, jew inkella waqafx, wara li ghamel il-manuvra tal-"overtaking"; u din id-distinzjoni hija fondamentali, ughandha tikkostitwixxi l-"punto di partenza" fil-fissazzjoni tal-aspett guridiku tal-kaz. Bil-konsegwenza illi l-vejikolu li gie milqut mill-vejikolu ta' wara jehtieglu jaghmel il-prova, sabiex ir-responsabbilta' tal-kollizjoni taqta' fuq il-vejikolu li habat mieghu minn wara, illi, wara li ssorpassa l-vejikolu li kellu quddiemu, u waqaf wara li ssorpassah, kien hemm f'dak il-waqt spazju sufficjenti li fih id-driver tal-vejikolu sorpassat, kieku kien qed izomm dik li tissejjah "a proper look-out", u jekk li speed li bih kien qed isuq kien sewwa, seta' jimmanuvra b'mod li ma jolqotx il-car lissorpassah u waqaf quddiemu. U jekk dan l-ispazju ma jigix pruvat li kien hemm, xejn ma jiswa li d-driver tal-karrozza milquta kien ghamel sinjal li kien ser jieqaf, ghax is-sinjal irid ikun "timeous", u ghandha tithalla distanza tali li l-karrozza ta' wara tista' twaqqaf fil-waqt.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info