Reference: Volume 42D (1958), Part No. 2, Section , Page 1120

Judgement Details


Date
03/11/1958
Court
CIVIL, SECOND HALL
Judiciary
MAGRI ALBERT J.
Parties
CARMELO MUSCAT vs JOSEPH FALZON
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
ART. 460, 461 U 1094 TAL-KODICI CIVILI - HSARA FIL-BINI - SPEJJEZ TAT-TISWIJA
Summary
Id-dispozizzjoni tal-ligi li tghid illi l-ispiza mehtiega ghat-tiswija, meta zewg sulari jew izjed,jew parti ohra ta' bini iehor, li jkunu ta' sidien diversi ghandhom bzonn jigu riparati ghandha tithallas minn kull wiehed mis-sidien skond il-vantagg li l-bicca ta' kull wiehed minnhom tal-fond tirrikava mill-ispiza, mhix applikabbli meta l-hsara ssir u t-tiswijiet ikunu mehtiega, minhabba htija ta' wiehed minnhom biss; ghax dik id-dispozizzjoni tapplika meta r-riparazzjonijiet ikunu dovuti ghaldeperiment jew kawza naturali jew kazwali. Ghax allura, l-ispiza kollha hija a kariku ta' dak li minhabba l-htija tieghu saret mehtiega t-tiswija. Meta hemm il-htija ta' wiehed biss, dan lanqas jista' jikkostringi lis-sidien l-ohra jikkontribwixxu ghall-ispiza bis-sahha tad-dispozizzjoni l-ohra tal-ligi li tirregola l-ispejjez tat-tiswija tal-hajt komuni; u lanqas in forza tad-dispozizzjoni l-ohra li tirrigwarda l-kaz fejn min isofri l-hsara ikun ikkontribwixxa ghall-istess hsara.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info