Reference: Volume 42D (1958), Part No. 2, Section , Page 1051

Judgement Details


Date
26/05/1958
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
MAGRI ALBERT J.
Parties
GIUSA BELLIA vs GIUSEPPE GRECH
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
ART. 1035(2) U 1111 TAL-KODICI CIVILI - DANNI - KONDIZZJONI RIZOLUTTIVA - PROKLAMA TAT-28 TA' GUNJU 1834 (KAP. 7 TAL-LIGIJIET) - SPONSALI
Summary
Guridikament, il-weghda taz-zwieg tikkostitwixxi veru u proprju kuntratt bilaterali; u wiehed mill-effetti taghha huwa li ma tistghax tithassar hlief bil-kunsens ta' xulxin tal-partijiet jew ghal ragunijiet maghrufin mill-ligi. F'materja ta' sponsali, mbghad, il-Proklama tat-28 ta' Gunju 1934 jiddisponi illi, jekk persuna kapaci skond il-ligi taghmel weghda, kuntratt jew konvenzjoni, dwar ic-celebrazzjoni taz-zwiegh. u tiksirhom volontarjament u illegalment, il-parti offiza jkollha l-jedd li tezercita l-azzjoni tad-dnni kontra l-parti hatja tal-ksur jew tan-nuqqas ta' ezekuzzjoni, b'dak il-mod u taht l-istess regoli stabbiliti mill-ligi ghat-talba ta' danni ghall-ksur ta' kull weghda, kuntratt jew konvenzjoni ohra; jigifieri illi l-isponsali gew parifikati ghall-kuntratti l-ohra in generali. Fost ir-ragunijiet preveduti mill-ligi ghar-rizoluzzjoni tal-kuntratti hemm il-kondizzjoni rizoluttiva tacita kontemplata fil-ligi ghall-kaz li wahda mill-partijiet tkun inadempjenti; imma il-kuntratt ma jinhallx "ipso jure", u l-Qorti tista' taghti, skond ic-cirkustanzi, zmien xieraq lill-konvenut inadempjanti biex ikompli l-obligu tieghu; ghax ir-rizoluzzjoni ta' kuntratt hija haga serja, ujista' jkollha konsegwenzi serji ghall-kontraent. U ghaldaqstant, biex il-Qorti tista' tiddetermina jekk wahda mill-partijiet kellhiex ragun thassar l-gherusija, jehtieg li tara jekk kienx hemm ragunijiet gravi biex tithassar dik l-gherusija. Billi l-gharusa ma riedetx aktar tidhol fid-dar tal-genituri tal-gharus, il-Qorti ddecidiet, fil-kaz prezenti, li din ma kienetx raguni sufficjenti biex l-gharus ihassar l-gherusija tieghu maghha; specjalment meta jidher li l-gharus ghaggel wisq fid-decizjoni tieghu li jhassar l-gherusija, u li l-kwistjoni setghet tigi rrangata. U ghalhekk l-gharus gie kundannat ihallas id-danni minhabba reziliment ingustifikat tal-isponsali.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info