Reference: Volume 80 (1996), Part No. 4, Section 2, Page 312

Judgement Details


Date
15/11/1996
Court
OF CRIMINAL APPEAL (INFERIOR)
Judiciary
DE GAETANO VINCENT
Parties
IL-PULIZIJA vs MARIO LUNGARO
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
RAGION FATTASI
Summary
t estern li jispolja lil xi haddiehor minn haga li jkun qieghed igawdi, liema att ikun esegwi kontral-opposizzjoni, espressa jew prezunta, ta' dan il-haddiehor; (2) il-kredenza li l-att qieghed isirb'ezercizzju ta' dritt; (3) il-koxjenza fl-agent li hu qieghed jaghmel di privato braccio dak li jmissu jsir premezz ta' l-awtorita' pubblika (jew, fi kliem il-Crivellari la persuasione di fare da se'cio' che dovrebbe farsi reclamando l'opera del Magistrato; u (4) in-nuqqas ta' titolu li jirrendi l-fatt aktar gravi. Hu risaput - u dan, del resto, johrog mill-istess definizzjoni tar-reat in dizamina - li l-istess att materjali jista' jaghti lok ghar-reat ta' ragion fattasi jew ghal reat iehor (hsara volontarja, serq) u jekk ikunx hemm dana r-reat ta' ragion fattasi jew xi reat iehor ikun jiddependi mill-intenzjoni ta' l-agent. Hu rrilevanti jekk dina l-intenzjoni tikkwalifikax bhala intenzjoni specifika jew intenzjoni generika. Il-jedd jew dritt li wiehed jippretendi li ghandu jista' jkun derivat mid-dritt ta' haddiehor. L-impjegat li jaghmel xi haga biex jezercita dritt li jippretendi li ghandu inkwantu dak id-dritt inghatalu mill-principal tieghu jew jappartjeni lill-principal tieghu u qed jezercitah a non tieghu, jista ukoll jinstab hati taht l-artikolu 85 tal-Kodici Kriminalitaghna.Biex ikun hemm ir-reat ta' ragion fattasi jridu jikkonkorru l-elementi kollha tieghu u cjoe: (1) at
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info