Reference: Volume 42D (1958), Part No. 2, Section , Page 962

Judgement Details


Date
18/03/1958
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
CARUANA COLOMBO VICTOR J.
Parties
FRANK GULIA vs ANGELA SIVE JULIE AZZOPARDI ET
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
ART. 805 TAL-KODICI CIVILI - EZEKUTUR TESTAMENTARJU - INVENTARJU - KORRUZZJONI - LEGAT "A LIMINE INTUS"
Summary
Huwa veru li l-Qorti tista` tordna lill-ezekutur testamentarju li jaghmel l-inventarju tla-assi mholli mid-decujus, meta l-ezekutur ma jkunx gie dispensat li jaghmlu mill-persuni li lilhom ikunu ghaddew il-hwejjeg kolha mhollija mid-decujus, jew bicca minnhom. Imma meta ma jkunx hemm din id-dispensa, u l-ezekutur testametnarju, fuq ir-rikors li huwa jkun ghamel biex jigi konfermat fl-ezekutorja mill-Qorti ta` Gurisdizzjoni Volontarja, jigi orndat li jaghmel dak l-inventarju, dan l-ordni darba moghti ma jsitghax jithassar hlief b'ordni iehor tal-istess Qorti "contrario imperio" fuq talba tal-persuni kollha li lilhom ghaddew il-beni kollu, jew bicca minnhom; liema talba lill-Qorti ghal dak il-kontrordni da parti tal-imsemmija persuni, li gahndhom dritt jaghtu dik id-dispensa, trid issir qabel ma jigi format u publikat l-ivnetarju, cjoe` sa meta huma jistghu jezercitaw dak id-dritt; ghaliex, moghti dak l-ordni, u ezegwit bil-formazzjoni u publikazzjoni tal-inventarju, ebda dispensa ma tista` tingahta ghall-formazzjoni tieghu; b'mod li mhix korretta l-allegazzjoni tal-ezekutur testamentarju li dik id-dispensa tista` ssir f'kull zmien, anki wara li jkun gie format u publikat l-inventarju, billi l-interessati jirrinunzja ghalieh. Ghaldaqstant, ins egwitu ghal dak l-ordni, l-ezekuturtestamentarju huwa fl-obligu li jaghmel l-invetarju, u jekk l-ordni kien li huwa jiddeskrivi l-benikollha mhollija mid-decujus, kull wiehed mill-interessati ghandu nteress li dak l-inventarju jsir, uwkoll dak li jitlob il-korrezzjoni tal-inventarju jsir, u wkoll dak li jitlob il-korrezzjoni tal-inventarju li jkun sar jekk dan ma jkunx komplet; u mhix atendibbli l-allegazzjoni tal-ezekutur testamentarju fis-sens illi, jekk talvolta thallew barra xi sustanzi ereditarji meta hu ghamel l-inventarju, dawn is-sustanzi jiffurmaw parti minn legat "a limine intus", u li ghalhekk interess f'dik il-korrezzjoni ghax din tinteressa biss lill-persuna li favur taghha gie mholli dak il-legat.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info