Reference: Volume 43C (1959), Part No. 2, Section , Page 666

Judgement Details


Date
11/03/1959
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
CAMILLERI ALBERT V.
Parties
CARMELO SAPIANO vs DOLORES SIVE DORIS ABELA ET.
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
ALIMENTI - ART. 26 TAL-KODICI CIVILI - KOMUNJONI TAL-AKKWISTI - MANTENIMENT U LBIES TAT-TFAL
Summary
Il-komunjoni tal-akkwisti hija tenuta ghad-debiti mobiljari li kull wiehed mill-konjugi jkollu qabeliz-zwieg; salv fil-likwidazzjoni bejniethom regolament skond il-ligi. Sakemm it-tfal jibqghu fil-hodom tal-familja, anki jekk ikunu saru maggjorenni, u ma jkunux jahdmu, u l-missier jghogbu jmantnihom fis-sens legali, "stricto jure" kwalunkwe haga li hu jaghtihom taht dan ir-rigward ma tistax tintradd lura, ammenokke', fil-kaz ta' tfal maggjorenni, ma jsirx xi patt kuntrarju. Jekk mbghad it-tfal ma jkunux irraggungew l-eta' maggjuri, dan il-manteniment mill-missier hu obligu imprexxindibbli tieghu, u mhux liberalita'. Jekk it-tfal maggjorenni jkunu jahdmu ghal rashom, imma jkunu jabitaw fid-dar paterna, u l-missier jibqa' jmantnihom minn flusu bla ebda patt, dawk l-alimenti jsiru vera uproprja liberalita' maghmula mill-missier u accettata minn dawk it-tfal, u l-istess ma jistghux jintraddu lura fin-nuqqas ta' patt kuntrarju. Ghaldaqstant, jekk xebba tohrog minn dar missierha u tiehu maghha xi oggetti minn dik id-dar, hija mhix obligata trodd lill-missierha dawk l-oggetti li metakienet id-dar inxtraw ghaliha, u li jidhlu taht il-kelma "manteniment" fis-sens legali, bhal ma humalbiesi mixtrija u mehjuta ghad-daqs taghha, u li hija biss kienet tuza fid-dar ta' missierha.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info