Reference: Volume 43C (1959), Part No. 1, Section , Page 418

Judgement Details


Date
23/11/1959
Court
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Judiciary
GOUDER TANCRED, MONTANARO GAUCI A.J., MAMO ANTHONY J.
Parties
CARMELO MALLIA vs DR. PAUL L BERNARD
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
RETRATT - TRATTAZZJONI - ZBALL
Summary
t-transazzjoni ghandha zewg elementi partikolari li jikkaratterizzawha mill-kuntratti l-ohra. L-ewwel wiehed hu dak tad-dubbju, li minnu jridu johorgu l-partijiet billi jirrizolvuh huma stess minflokli jhallu d-decizjoni fuqu ghall-Qorti, it-tieni hu dak li l-pratici jsejhu l-"hinc inde remissum",cjoe' l-koncessjoni jew sagrificcju reciproku. Kwantu ghad-dubju, hu bizzejjed li d-dritt kontrovers ikun dubbjuz fil-hsieb tal-partijiet; huwa essenzjalment soggettiv, kif jezisti fl-animu tal-partijiet fil-mument tal-kuntratt. Ghaldaqstant, jekk wiehed jixtri fond u hadd iehor jirkuprahulu u jaghmillu kawza har-rivendizzjoni, u hu jeccepixxi fost affarjiet ohra illi l-irkupru mhux validu illil-irkupru mhux validu gax ezercitat fl-interess ta' hadd iehor li mhux ir-retraent u dik il-kawza tigi transatta fis-sens li x-xerrej jobliga ruhu li jaghmel ir-rivendizzjoni skond il-kondizzjonijietmiftiehma fit-transazzjoni ma jistax mbaghad dan jirrifjuta li jaghmel dik ir-rivendizzjoni billi jallega illi immedjatament wara li ffirma t-transazzjoni sar jaf pozittivament illi l-irkupru kien gie ezercitat ghal hadd iehor; u ma jistax mbghad dan jirrifjuta li jaghmel dik ir-rivendizzjoni billijallega illi immedjatament wara li ffirma t-transazzjoni sar jaf pozittivament illi l-irkupru kiengie ezercitat ghal hadd iehor; u ma jistax jimpunja dik it-transazzjoni minhabba zball jew qerq da parti tal-kontraent l-iehor, apparti l-verita jew le ta' din l-allegazzjoni. Hu ma jistax jippretendi li kien hemm fil-kaz dik l-ghamla ta' zball li skond il-ligi tannulla l-kunsens. It-transazzjonighar-rigward tal-kontraversja komposta biha, ghandha bejn il-partijiet l-effett ta' gudikat; u biextigi disturbata jehtieg li l-prova tan-nulliat' taghha jkunu certissimi.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info