Reference: Volume 38B (1954), Part No. 3, Section , Page 692

Judgement Details


Date
07/10/1954
Court
OF COMMERCE
Judiciary
GOUDER TANCRED
Parties
EDWARD RIZZO vs JOSEPH COST CHRETIEN PR ET NE
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
ART. 1074 TAL-KODICI CIVILI - ART. 832, 869 U 870 TAL-PROCEDURA CIVILI - ASSOCJAZZJONI IN PARTICIPAZZJONI - AZZJONI "DE IN REM VERSO" - DANNI - DELITT U KWAZI DELITT - DEPOZITU - MANDAT KAWTELATORJU - PENALI - SERVIGI
Summary
F'kaz ta` assocjazzjoni in participazzjoni, l-assocjant ma ghandux dritt ghal mercedi ghall-opera lijippresta favur l-assocjazzjoni, jekk b'konvenzjoni ma jigix diversament stabbilit. Bhala regola,il-kumpens tieghu jikkonsisti fl-utili li huwa jippercepixxi mill-assocjazzjoni; izda ma tirripunjaxghan-natura ta` l-assocjazzjoni l-attirbuzzjoni ta` interessi lill-assocjant jew lill-assocjat. Fin-nuqqas ta` dik il-konvenzjoni, is-servigi li jippercepixxi mill-assocjazzjoni;kif l-assocjat ma jippercepix interessi fuq il-kapital li jeroga bhala konferiment fl-assocjazzjoni. Meta l-assocjazzjoni ikollha bhala oggett operazzjoni singola, u ma jkunx gie stipulat zmien meta dik l-assocjazzjonighandha tispicca, dan iz-zmien ghandu jigi stabbilit ghal dak li jkun mehtieg biex tigi mitmuma l-operazzjoni li ghaliha tkun saret l-assocjazzjoni. U ma jistax jigi ritenut li l-assocjant jakkwistab'xi mod id-dritt ghal kumpens ghall-prestazzjonijiet li jkun lahaq ghamel minhabba l-fatt li l-assocjazzjoni tkun spiccat qabel il-waqt, jekk ic-cessazzjoni ta` l-assocjazzjoni tkun operat ruhha bil-kunsens reciproku ta` l-assocjati; ghaliex, sabiex jigi rikonoxxut lill-assocjant dak id-dritt ghalkumpens ghas-servigi minnu prestati, unikament ghaliex l-assocajzzjoni li kellu ma ` l-assocjat spiccat konsenswalment qabel il-waqt, wiehed irid necessarjament jassumi illi r-raport guridku jista` jbiddel in-natura teighi ujassumi rapport guridku totalment differenti gahs-semplici raguni ili r-rapport guridiku originali jkun gie xjolt qabel il-waqt bil-kusnens tal-partijiet itneressati - assunzjoni li ma ghandhiex bazi fid-dritt. Lanqas jista` dan id-dritt jigi rikonoxxut in raguni ta` arrikkiment indebitu ta` assocjat, jekk ma jirrikorrux it-tliet elementi ta` l-azzjoni "de in rem verso", jigifieri l-arrikkiment, il-vinkolu tal-kawzalita`, u l-karattru ingust ta` l-arrikiment. Il-fatt limin jottejni l-ispedizzjoni ta` madna kawtelatarju jibqa` sokkombenti fil-gudizzju lil-mandat kienintiz biex jikkawtela m'huwiex wahdu, raguni sufficjenti biex jigu akkordati lill-ezekutat id-danniu l-interessi; imma kull kaz ghandu jigi trattat skondil-meritu tieghu, billi jittiehdu f'kaloklu uapprezzament ic-cirkustanzi kollha ta` dak il-kaz qabel ma wiehed jikkonkludi sija ghar-responsabilita` liggib dritt ghall-indenizz, sija ghall-eskluzjoni ta` dak id-dritt. bhala regoal, jista` jinghad illi r-responsabilita` ta` min jottjeni l-hrug ta` madnat kawtelatarju mhix diversa; u lanqas akbar, minn dik rigwardanti l-kazijiet ta` d-delitti u kwazi-delitti; u mill-lokuzzjoni diversa tad-dispozizzjonijiet relativi tal-ligi jidher illi l-penali ghandha tigi akkordata meta l-mandat ikun gieottenut in mala fede, jew b'dolo, mentri r-rifuzjoni tad-danni u interessi tista` tigi moghtija anki f'kazi ta`kolpa, u mhux biss f'kazi ta` dolo. Fil-kaz prezenti, l-attur kien issubixxa mandat ta`impediment ta` safar, u, biex jillibera ruhu mill-effetti ta` dak il-mandat. Irrizulta lil -mandatgie ottenut ghal somma eccedenti dik li kienet dovuta, u illi dak li ottjena l-amndat kien in kolpameta talab fil-mandat somma akbar minn dik li kellu jiehu; u ghalhekk il-Qorti kkundannatu ghad-danni u interessi lejn l-ezekutat, li gew maghmula jikkonsista fl-itneressi tas-sitta fil-mija fuq l-eccess mitlub fil-mandat; u dan ghall-perijodu bejn il-jum meta sar id-depozitu u dak li fih l-ezekutat seta` jiehu l-passi okkorrenti biex jizbanka dak l-eccess.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info