Reference: Volume 44D (1960), Part No. 4, Section , Page 897

Judgement Details


Date
28/05/1960
Court
OF CRIMINAL APPEAL (INFERIOR)
Judiciary
HARDING WILLIAM
Parties
IL-PULIZIJA vs CAPTAIN ARTHUR PODESTA'
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
G.N. 206/1934 - GURISDIZZJONI TERRITORJALI - KANNIZZATI - KONTRAVVENZJONI - LICENZA - SAJD
Summary
Hu veru bhala dritt Internazzjonali Publiku, illi "stricto jure" il-gurisdizzjoni territorjali ta' Stat tispicca bil-"low water marks'. fejn jibdew il-"high seas" u illi cjo' non ostante gie rikonoxxut li Stat jista' jestendi l-gurisdizzjoni tieghu anki fuq il-bahar adjacenti sa tliet mili ("marineleagues"). Fuq din il-bicca adjacenti ta' bahar li Stat ghandu wkoll gurisdizzjonivis-vis Stati ohra; oltre dawk il-limiti, cjoe' fuq il-high seas", in-nazzjonijiet kollha ghandhom drittijiet ugwaliu ebda stat ma jista' per regola jippretendi li jezercita d-dominju tiehu eskluziv fuq il-"high seas". Din hi dottrina tal-"freedom of the high seas" li minnha jigi li d-dritt tal-peska, per regolahu liberu fuq il-"high seas". Imma dan jinghad dejjem bejn Stat u Stat; u mhux ukoll meta si trattabejn individwu li hu suggett ghall-ligi ta' Malta u dik il-ligi. Mill-principju tal-liberta' tal-"high seas" jigi illi d-dritt li wiehed jistad fihom huwa ta' kulhadd, u hu suggett biss ghar-restrizzjonijiet jew regolamenti fil-kaz ta' individwu bis-sahha ta' ligi tal-Istat li tieghu huwa cittadin. GHaldaqstant, jek wiehed ghandu licenza biex jistad u jqieghed il-kannizzati ghas-sajd ma jistaxbniedem iehor jistad fil-vicinanzi ta' dawk il-kannizzati f'distanza preskritta mill-istess licenza,minghajr ma jikkommetti reat skond il-ligi lokali. Lanqas jista' l-imputat isostni illi l-licenzagiet moghtija lil dik il-persuna l-ohra meta din ma kienetx "a buona fide fisherman", ghax l-ghotita' licenza simili hu mholli fid-diskrezzjoni tal-Kontrollur tas-Said, li hija insindakabbli mill-Qrati, sakemm ma tkunx "legi, fidei, rationi non consana". Dan ir-reat ta' min jistad fiz-zona allokata lil persuna ohra fil-licenza ghas-sajd fuq il-bahar, hi kontravvenzjoni, u ghalhekk ma hemmx bzonn affattu li l-imputat ikun mar bil-hsieb li jivvjola l-koncessjoni peskereccja moghtija lil hadd iehor, imma hu bizzejjed li hu mar jistad minn jeddu u ma bbadax jekk imurx fuq xi kannizzata ta' haddiehor jew le.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info