Reference: Volume 44D (1960), Part No. 2, Section , Page 707

Judgement Details


Date
28/10/1960
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
MAGRI ALBERT J.
Parties
ALFREDO CASCUN vs EMMANUELE CASCUN
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
ART 528 U 530 TAL-KODICI CIVILI - DIVIZJONI PROVVIZORJA - INNOVAZZJONIJIET FIL-FOND KOMUNI - KOMPROPRJETA'
Summary
Il-komproprjetarju ghandu d-dritt li jinqeda bil-haga komuni, ukwindimsakemm tibqa` tezisti l-nomunjoni, huwa ghandu d-dritt li jippartecipa fid-dgawdija tal-haga komuni. Dan id-dritt hu mill-ligi moghti lil kull komproprjetarju minghajr ebda distinzjoni; u gahlhekk il-komproprjetarju ghandu drittli jokkupa l-fond komuni flimkien ma` iehor li jkun ga qieghed jokkupa dak il-fond; u ma jistghax dan jichad lill-iehor li jokkupa huwa wkoll il-fond illi jallega li hu ghandu jkun preferit ghalieh billi ilu jokkupa l-fond ghal zmien twil. Imma l-ligi tipprojbixxi wkoll lill-komproprjetarju li jaghmel tibdil fil-haga komuni minghajr il-kunsens tal-komproprjetarji l-ohra; liema tibdil projbit ifisser dawk l-innovazzjonijiet bis sli jbiddlu d-destinazzjoni, l-istat, jew il-konsistenza tal-haga komuni. Ghaldaqstant, ghalkemm ma hemm xejn fil-ligi li jimpedixxi lill-Qorti illi, bhala mizura ntiza ghall-ahjar dgawdija tal-fond, tordna divizjoni provvizorja tieghu, ix-xorta tal-mizura li tiehu l-Qorti sabiex tipprovdi ghall-ahjar dgaawdija tal-fond komuni tiddependi mic-cirkustanzi partikularita` kull kaz, fosthom il-facilita` u konvenjenza tad-dvizijoni tal-fodn, il-moderazzjoni tal-ispizaokkorrenti, u n-nuqqas ta` pregudizzju ghall-parti l-wahda u l-ohra. L-entita` tal-ispiza, mbaghad,bhala ma tista` tkun ostakolu ghad-divizjoni permanenti u definittiva tal-proprjeta` tal-fond, tista` tkun aktar u aktar, u xkiel f'kaz ta` divizjoni temporanea tas-semplici dgawdija; u hekk tista` tkun motiv biex tigi ordnat l-licitazzjoni tal-fond.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info