Reference: Volume 78 (1994), Part No. 2, Section 2, Page 93

Judgement Details


Date
03/06/1994
Court
OF APPEAL (COMMERCIAL)
Judiciary
MIFSUD BONNICI GIUSEPPE, CAMILLERI JOSEPH D., FILLETTI JOSEPH A.
Parties
REGINALD MICALLEF ET NOE vs GODWIN ABELA ET NOE
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
APPLIKAZZJONI HAZINA TAL-LIGI - ART 811(E) TAL-KODICI TA' PROCEDURA - RITRATTAZZJONI
Summary
Biex jigi deciz jekk kienx hemm applikazzjoni hazina tal-ligi, il-fatti tal-kawza ma jistghux jigi ezaminati mill-gdid. Lanqas jistghu jigu valutati jew interpretati b'mod iehor, ghajr kif gew valutati u interpretati fis-sentenza attakkata. Ikun hemm lok ghal ritrattazzjoni fuq dan il-motiv jekk,fuq dawk, il-fatti kif jirrizultaw ippruvati, ikun jidher li l-Qorti applikat disposizzjoni ohra likellha proprjament tigi applikata. Jekk jirrizultali s-sentenza impunjata tkun applikat il-ligi korretta ghall-fatti tal-kaz, xorta wahda ma hemmx lok ghal ritrattazzjoni fuq il-motiv tas-subinciz (e) nonostante li l-interpretazzjoni moghtija mill-Qorti li dik il-ligi tkun skorretta. Biex ikun hemm lok ghal ritrattazzjoni fuq dan il-motiv irid jintwera li l-Qorti fis-sentenza impunjata applikatil-ligi t-tajba b'mod hazin. Gie kemm-il darba rritenut illi r-rimedju huwa wiehed straordinarju inkwantu derog ghall-principju fondamentali li l-gudikat jikkostitwixxi l-ligi bejn il-kontendenti. Dan ir-rimedju ghalhekk jista' jigi invokat biss fil-kazijiet tassattivament elenkati fil-ligi u inoltre d-disposizzjoni relattivi ghandhom jigu interpretati ristrettivament. Il-Qorti sabet illi l-lanjanza ta' l-attur kienet illi l-Qorti applikat il-ligi hazin u mhux applikat il-ligi hazina liema lanjanzi ma jinkwadrawx rwiehhom fil-koncett ta' l-applikazzjoni hazina tal-ligi' u cahdet ghalhekk il-Petizzjoni tar-Ritrattazzjoni.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info