Reference: Volume 34B (1950), Part No. 2, Section , Page 725

Judgement Details


Date
19/12/1950
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
CAMILLERI ALBERT V.
Parties
NUTAR OSCAR AZZOPARDI vs GERARD CUSCHIERI
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
AMMISSJONI TAL-PARTIJIET - ART. 1552 U 1276 TAL-KODICI CIVILI - CESSJONI - GUDIKAT - PROVA - ZBALL
Summary
Ghalkemm l-Imhallef ma jistax jirrileva "ex officio" l-eccezzjoni tar-"res judicata", oppure, meta jigri li xi wahda mill-partijiet, minghajr ma tiddeduci formalment dik l-eccezzjoni, fil-fatt tipproduci regolarment sentenza li ghaddiet f'gudikat u donnha . bhala bazi tal-konkluzjonijiet taghha, huwa evidenti li l-awtorita' gudikanti ma tistax ma tokkupax ruhha b'dik l-istess eccezzjoni, u jekk jikkonkorru l-elementi mehtiega, tilqaghha, bla "ma jista" jinghad li l-Imhallef ikun qajjem "ex officio" dik l-eccezzjoni. L-eccezzjoni tar-"res judicata" ma hix attendibili meta ma hemmx l-identita'tal-haga mitluba fil-kawza prezenti u fil-kawza . fejn giet moghtija s-sentenza msemmija fil-kawza prezenti. Skond il-ligi, l-ebda cessjoni ta' kreditu li jkun gej minn att publiku ma tiswa jekk ma ssirx b'att publiku: u l-prova ta' l-obligazzjoni jew tat-tmien taghha tista' ssir bix-xhieda jew mezzi ohra maghrufa mill-ligi meta biss mhux mehtieg li din il-prova ssir per mezz ta' att publiku jewskrittura privata. Il-konfessjoni jew ammissjoni tal-partijiet ma sservix ta' prova jekk il-parti li ghamlet dik il-konfessjoni jew ammissjoni tkun ghamlitha bi zball.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info