Reference: Volume 34B (1950), Part No. 2, Section , Page 638

Judgement Details


Date
07/10/1950
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
CARUANA COLOMBO VICTOR J.
Parties
AVUKAT DR. EDOARDO VASSALLO NE. ET. vs EDWARD LEWIS GALEA ET.
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
ARBITRAGG - ART. 985 (2) U 968 TAL-KODICI TAL-PROCEDURA CIVILI - ASSUNZJONI TA' L-ATTI - EREDITA' GJACENTI - KOMPROMESS - LODO - MANDAT - NULLITA'
Summary
Jekk f'kawza hija konvenuta eredita gjacenti, u in segwitu ghal dik il kawza, u konsegwenzjali ghaliha, issir kawza ohra fejn jagixxu l-eredi tal-persuna li taghha l-eredita kienet gjacenti fil-kawzaprecedenti, dawk l-eredi jistghu jagixxu minghajr ma ghandhom bzonn jassumu l-atti tal-kawza precedenti. Il-kompromess huwa kuntratt ta' natura partikulari, li ghandu r-regoli u l-isem tieghu partikulari, u li ghandu certa analogija mat-transazzjoni. Tant hu hekk illi l-lodo mhux impunjabili hlieffil-kazijiet li fihom jista' jigi mpunjat att ta' transazzjoni. Ghaldaqstant jista' jikkompromettibiss min jista' jittransigi; jew ahjar, il-kondizzjonijiet rikjesti ghall-validita' tal-kompromesshuma l-istess bhal dawk tat-transazzjoni; u huwa null l-att tan-nomina u l-arbitru maghmul minn amministratur jew minn kull min ma jistax jiddisponi liberament mill-haga li fuqha tkun il-kwistjoni. Il-mandatarju jista' jikkomprometti fl-interess tal-mandant tieghu, purke' ghal dan l-iskop il-mandatikun mhux biss espress, imma wkoll specjali; jigifieri li mhux bizzejjed li l-mandatarju jkollu l-fakolta' generika li jikkomprometti u jittransigi, imma hija mehtiega l-fakolta' specjali li jikkomprometti jew jittransigi l-pendenza partikulari li tkun fil-kwistjoni. Ghaldaqstant in-nomina ta' arbitru maghmula minn mandatarju li ma kellux il-fakolta' specjali li jaddivjeni ghall-kompromess partikulari fuq il-vertenza in kwistjoni minn ghand il-mandati tieghu, hija nulla, u kwindi huwa null ukoll il-lodo maghmul minn dak . hekk nominat. U jekk il-lodi huwa null ghar-rigward ta' parti wahda,huwa null ukoll ghar-rigward tal-parti l-ohra.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info