Reference: Volume 34B (1950), Part No. 2, Section , Page 617

Judgement Details


Date
25/07/1950
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
CAMILLERI ALBERT V.
Parties
GIUSEPPE SAMMUT ET vs CARMELO CAMILERI ET
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
ART. 1493 TAL-KODICI CIVILI - RETRATT - RIFUZJONI - SPJJEZ UTILI U NECESSARJI
Summary
Ir-retrattarju ghamlu jigi mir-retraent kumpensat minn dak kollu li huwa jkun assuma fil-kuntratt umill-ispejjez li jkun ghamel fl-okkazjoni tal-bejgh. L-ispejjez iridu jkunu utili u necessarji simultaneament, jew ahjar kumulativament, u mhux bizzejjed li jkollhom wahda jew l-ohra minn dawk iz-zewg naturi. U jridu jkunu gew maghmula fil-haga retratta, u mhux biss proposti li isiru fiha; imma ghandha tkun ritrata, u mhux biss preposti li isiru fiha; imma ghandha tkun ritenuta maghmula fil-haga ritratta kwalunkwe opra li, ghal-konsistenza u natura taghha, tkun konnessa materjalment ma' l-istess haga, anki jekk dik l-opra tigi ezegwita barra mill-haga. Huwa spejjez "utili u necessarji" anki dawk il-mljorament li jkollhom dawk iz-zewg kwalitajiet kumulativament li jkollhom dawk iz-zewg kwalitajiet kumulativament. L-utilita u necessita ta' l-ispejjez li huma rifondibili lir-retrattarjughandhom jigu kunsidrati fil-waqt li l-istess ikunu saru, u mhux fil-waqt ta' l-ezercizzju ta' l-irkupru, il-ghaliex dawk l-ispejjez jibqghu rifondibili anki jekk ma jibqax l-effett originali taghhommeta jsir l-irkupru, purke' r-retrattarju jew kull possessur precidenti ma jkollux xi htija ghal dakl-effett negativ. F'kull, l-utilita ta' l-ispejjez ghandha tigi kunsidrata fil-kospett tar-retratarju. Fil-kaz li jigu ezercitat retratt wara li jkun ga gie ezercitat retratt precedenti fuq l-istess haga, ghax it-tieni retraent ikollu dritt prevalenti fuq l-ewwel retraent, it-tieni retraent ma hux obligat jirrifondi lill-ewwel retraent l-ispejjez li dan ikun ghamel fl-okkazzjoni ta' l-irkuprutieghu, non ostanti li t-tieni retraent ikun ezercita l-irkupru tieghu fl-ahhar minuta, imma "re adhue integra".
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info