Reference: Volume 82 (1998), Part No. 2, Section , Page 1273

Judgement Details


Date
04/12/1998
Court
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Judiciary
SAID PULLICINO JOSEPH, AGIUS CARMEL A., CAMILLERI JOSEPH D.
Parties
JOSEPH CASSAR AVETA NOE vs JOSEPH GATT ET
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
ARTIKOLU 1343, 1390, 1397 TAL-KODICI CIVILI - BEJGH
Summary
Meta konsenja ma tkunx ta' kwalita' mweghda, jew ma tkunx bhal kampjun li fuqu l-bejgh ikun sar, ix-xerrej jista' jaghzel; (1) jew li jirrifjuta l-haga u jitlob id-danni; (2) jew li jircievi l-haga biprezz anqas fuq stima ta' perit. Minn imkien fil-ligi ma jirrizulta d-dritt li qed jippretendu l-appellanti li l-kompratur izomm l-oggett li ma jkunx skond il-kwalita miftiehma jew bhall-kampjun u jesigi li dan jigi b'xi mod irrangat in parte mibdul jew sostitwit. Din hi dispozizzjoni essenzjalighall-protezzjoni tal-kumpratur kontra l-pretensjoni tal-venditur li una volta jkun ikkonsinna oggett mhux tal-kwalita' miftiehem jew mhux bhall-kampjun, jippretendi li l-kumpratur kellu jzomm dak l-oggett ikkonsenjat waqt li hu jipprova jirrangah jew jimmodifikah biex igibu jaqbel mal-kampjun jew mal-kwalita' miftiehma. Il-kompratur kellu d-dritt li jaghzel li jirrifjuta l-oggett jew li jzomm biprezz anqas. Din hi ghazla miftuha lill-kompratur li l-appellant ghar-ragunijiet taghhom ma ghamlux. Il-Qorti ta' l-Appell waslet ghal konkluzjoni illi filwaqt li kienet korretta s-sottomissjoni ta' lappellant illi kien legalment u proceduralment permess lilhom illi bhala kompraturi jopponu t-talba ghall-hlas ta' l-attur nomine billi jecepixxu li l-merkanzija onsenjata ma kinitx tal-kwalita' pattwita, huma certament ma kinux korretti fl-insistenza taghhom li jzommu l-mejda imma jibqghu jesiguli jridu hgiega gdida u li ma jhallsux il-bilanc dovut qabel ma jsir dan. Din l-opzjoni ma kinitxmiftuha gall-kompratur.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info