Reference: Volume 82 (1998), Part No. 2, Section , Page 1354

Judgement Details


Date
04/12/1998
Court
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Judiciary
SAID PULLICINO JOSEPH, FILLETTI JOSEPH A., MANCHE` ALBERT
Parties
L-AVUKAT DOTTOR FRANK XAVIER VASSALLO ET vs JOSEPH BALDACCHINO ET
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
AO SPOLII - ARTIKOLU 535 (1) TAL-KODICI CIVILI - ARTIKOLU 791 TAL-KODICI TA' PROCEDURA CIVILI - SPOLL - TERMINU TA' XAHREJN
Summary
Il-vertenza f'din il-kawza kienet jekk it-terminu ta' xahrejn sabiex issir l-azzjoni ta' l-ispoll jibdiex jghaddi minn meta l-att spoljattiv isir jew minn meta l-persuna li ssubiet l-ispoll tinduna bih. Il-Qorti ta' l-Appell irriteniet illi l-artikolu 535 tal-Kap. 16 jipprovdi illi jekk persuna ta'liema xorta jkun jew mid-detenzjoni ta' haga mobbli jew immobbli hija tista' fi zmien xahrejn mil-ispoll titlob, b'azzjoni kontra l-awtur ta' l-ispoll li tigi reintegrata b'dak il-pussess jew f'dik id-detenzjoni. Is-subinciz (1) ta' l-artikolu 791 tal-Kap. 12 jipprovdi illi l-konvenut f'kawza ta'spoll maghmula fi zmien xahrejn "minn dakinhar li jkun sar l-ispoll ma jista' jaghti ebda eccezzjoni li mhix dilatorja". Is-sottomissjoni ta' l-appellant illi z-zmien ta' xahrejn li fih titressaq l-actio spolii ma jibdix jghaddi jekk l-att ikun sar b'mod li jinheba ghal min ikun sofra t-telf ta'pussess protett mil-ligi hi nsostenibbli ghaliex tmur direttament kontra t-termini espressi tal-ligi. Fuq l-iskorta talgurisprudenza interpretat it-terminu a' xahrejn bhala wiehed oggettiv u perentorju li jibda jghaddi minn meta jsir l-att u mhux meta jkun hemm xjenza ta' l-ispoll.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info