Reference: Volume 46C (1962), Part No. 4, Section , Page 762

Judgement Details


Date
13/01/1962
Court
OF CRIMINAL APPEAL (INFERIOR)
Judiciary
HARDING WILLIAM
Parties
IL-PULIZIJA vs TEMI ZAMMIT
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
ART. 63 TRAFFIC REGULATIONS - DANNI - KOLPA KONTRIBUTORJA - RESPONSABBILTA' KRIMINALI - TRAFFIKU
Summary
Driver ta' karrozza li jikkaguna danni waqt li qieghed isuq hu hati jekk da parti tieghu kien hemm xi kolpa ammontanti ghal "criminal misconduct"; liema kolpa tista' tkun anki kontributorja; purke' kull kolpa tieghu ma tkunx eskluza bil-fatt li ghall-incident kien unikament u eskluzivament responsabbli haddiehor. Meta jkun kaz ta' "res ipsa loquitur", f'materja ta' danni waqt sewqan ta' karrozza,ghandhom icedu quddiemu x-xhiediet ta' nies bhala fehmiet soggettivi taghhom, li kienu dizattenti jew ma ghamlux apprezzament tajjeb tal-incident. Hu veru illi r-regolamenti tat-traffiku jippreskrivu illi d-driver ta' karrozza ghandu jzomm max-xellug nett tat-trieq; izda hu logiku li wiehed ma japplikax dak ir-regolament b'mod inflessibbli ghal kull xorta ta' lokalita'; ghax jista' jkun hemm lokalitajiet li fihom ma hemmx bzonn li dak ir-regolament jigi osservat "ad unguem", osservat cjoe' fis-sens li jehtieg bilfors li l-karrozza tkun thoqq max-xellug; basta, s'intendi, li d-driver ikun qieghed isuq fuq ix-xellug. Jekk id-driver ikkaguna nvolontarjament danni minhabba l-emergenza subitanea ta' karrozza ohra li harget minn trieq laterali ghal go t-trieq principali u kkreat sitwazzjoni ta' perikolu ghalieh, li kien fil-"major road" u ghalhekk godenti r-"right of way", dak id-driver mahux b'daqshekk mehlus minn kull responsabbilta' ghad-danni minnu kagunati jekk huwa kien qieghed isuq bi speed mhux moderat u minhabba f'hekk ma setghax jevita l-hsara. Huwa hati ta' kolpa kontributorja, li kriminalment ma tehelsux mill-imputazzjoni.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info