Reference: Volume 37C (1953), Part No. 1, Section , Page 642

Judgement Details


Date
07/02/1953
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
MAGRI ALBERT J.
Parties
REV. KAN. SALVATORE ELLUL PR ET NE vs KAN. PRIMICERJU GIUSEPPE GARRUGIA
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
ANIMUS SPOLIANDI - APERTURI - ART. 572 TAL-KODICI CIVILI - POSSESSORJU U PETITORJU - PUSSESS - SPOLL - TIEQA
Summary
Ghall-azzjoni ta` spoll hu bizzejjed li l-persuna spoljata tigi mnezza` mill-pussess, "ta` liema xorta jkun". U dan jingahd mhux biss ghan-natura tal-pussess, imma anki gahz-zmien. Anki pussess qasir hafna, u sahansitra pussess momentaneu, huwa bizzejjed biex jawtorizza l-azzjoni ta` spoll; b'modli f'kaz ta` attur li jippretendi li sofra spoll billi fir--rikostruzzjoni ta` bini mwaqqa` nbena hajt divizorju li fih infethu twieqi jew aperturi ohra li jaghtu ghall-fond tieghu, li huwa jippretendi li qabel ma kienux jezistu, mhux necessarju li l-attur jipprova li huwa ilu jippossjedi l-fond minghajr l-ezistenza ta` dawk l-aperturi ghal tletin sena, imma hu bizzejjed li jipprova li f'xi zmiendawk l-aperturi nftethu mentri qabel ma kienux hemm. Ghalkemm kawza ta` spoll hija ta` indoli possessorja, jista jkun necessarju li jigi delibat il-petitorju b'xi mod, sabiex jirrizultaw il-limit tal-pussess ta` l-attur u t-titolu tal-kovenut - cirkustanzi dawn li minnhom tista` tiddependi l-possibilita` ta` l-azzjoni ta` spoll, u li skostantemetn gew rikonoxxuti bhala ammissibili anki mill-QratiTaghna. Anki semplici spoll; u jekk il-kovneut li fetah dawk it-twieqi jipprentendi li fethhom ghax kienu hemm qabel ma gie rikostruwit il-fond, li kien imgarraf, jigi li hu ezercita dritt li jipprendi li kellu, u allura ma jirrikorrix fih l-animus spoliandi", li huwa mehtieg ghallkonfigruazzjonita` l-ispoll. Jekk, imbaghad, dawk it-twieqi nfethux fl-istess dimensjoni li kienu qabel, din hijakwistjoni li tezorbita` mill-limiti tal-kawza possessorja jkun gie semplicement delibat.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info