Reference: Volume 41E (1957), Part No. 2, Section , Page 1075

Judgement Details


Date
28/06/1957
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
MAGRI ALBERT J.
Parties
IL-QORTI vs CARMELO FORMOSA ET
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
"MAINTENANCE ORDER" - ALIMENTI - INGURJI - NULLITA' - SEPERAZZJONI PERSONALI - TFAL - ZWIEG
Summary
Zwieg, anki celebrat l-Ingilterra bejn kattoliku u mara mhux kattolika skond il-ligi ngliza, jibqa`jsehh ghall-finijiet kollha tal-ligi, sakemm ma jigix pruvat li dak iz-zwieg mhuwiex validu. hu ormaj pacifiku fil-gurisprudenza taghna illi jistghu jkunu kawzi gusti biex il-mara ma tghammarx ma` zewghha, mhux biss dawk li ghalihom skond il-ligi tista` tintalab is-separazzjoni personali, imma ankikawzi anqas, purke` ta` certa gravita` u ta` certa proporzjon, basta li jkunu attwali u kontinwati.Huwa wkoll maghruf illi jikkostitwixi ngurja gravi sufficjenti ghaal-firda personali l-fatt li wiehed mill-mizzewgin jipproponi jew isostni kawza b'mod li jikser jew anki jiddisturba l-armonija konjugali, billi jingera odju fl-animu tal-konjugi l-iehor; u ghalhekk gie ritenut illi l-mara tista` titbieghed mid-dar konjugali anki f'kaz ta` semplici dissidji u ta` "tensione di animi", mhux certament kapriccuzi u ta` importanza zghira. il-fatt li r-ragel, wara sentenza li annullat sentenza ohra likienet iddikjarat mhux validu z-zwieg teighu, jibqa` jsostni n-nullita` taz-zwieg tieghu, u dipju jsostni li martu setghet ittradietu ma` ragel iehor, jikkostitwixxi ngurja mhux biss gravi, imma attwali u kontinwata, b'mod li l-mara hija legittimata tirrifjuta li tghammar ma` zewgha. Konsegwentement, jekk mara jkollha dawn il-lanjanzi kotnra zewgha, u tottjeni digriet ta` alimenti kontra zewghamill-Qorti tal-Ingilterra taht il-"Maintence Orders Act", ir-ragel hawn Malra ma jistghax jirrezistidak id-digriet billi jallega li martu abbandunata u ma jistghax jirrezisti dak id-digriet bili jallega li martu abbandunatu u ma tridx tigi tghammar mieghu hawn Malta. Kwantu ghat-tfal litwieldu minn dak iz-zwieg, ir-ragel ma jistghax jippretnendi li ma ghandux imantnihom ghaliex, barra limhumiexqeghdin meighu, huma jew illegittimi jew mhux rikonoxxuti minnu bhala ulidu. Ladarba z-zwieg teighusar l-Ingiklterra bil-formalita` rikonoxxuta valida mill-ligi ngliza, it-tfal imwielda minn dak iz-zwieg, sakemm dan ma jaqghax, huma legittim; u r-ragel hu obligat imantnihom. Jekk hu xejn ma jaghmel biexjuri li dawk it-tfal twieldu minn ragel iehor, dawk it-tfal ghandhom il-prezunzjoni tal-legittimita`.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info