Referenza: Volum 41E (1957), Parti Nru. 2, Taqsima , Paġna 1156

Dettalji tas-Sentenza


Data
11/11/1957
Qorti
CIVIL COURT, FIRST HALL
Ġudikatura
MAGRI ALBERT J.
Partijiet
GIORGIO BALDACCHINO vs GIORGIO BORG PR. ET NE. ET
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Kawża Llinkjata
N/A

Kliem Ewlieni / Fil-Qosor


Kliem Ewlieni
ART. 1832, 1833 U 1847(1)(2) TAL-KODICI CIVILI - AZZJONI JEW ECCEZZJONI - DEPOZITU - DONAZZJONI - DONI MANWALI - KERA - NULLITA' - PAGAMENT - RIGALI - SERVIGI
Fil-Qosor
Hu principju illi n-nullita' ta' att, jekk ikun il-kaz ta' nullita' stabbilita mill-ligi, tista' tingieb il-quddiem anki b'eccezzjoni, u mhix mehtiega azzjoni separata: Id-domanda ghar-restituzzjonita' haga donata minghajr il-formalita' tal-att publiku tikkomprendi anki t-talba ghar-rexissjoni ta'dik id-donazzjoni, ghalkemm fic-citazzjoni jinghad li dik il-haga hi posseduta mill-konvenut illegalment; l-illegalita' tal-pusses allegata mill-attur mhix inkompatibbli mal-fatt li l-oggett tad-donazzjoni baqa' tal-attur minhabba li gie nullament donat. Ghaldaqstant, meta l-attur jitlob ir-restituzzjoni ta' oggetti li l-konvenut ippossessa ruhu minnhom illegalment, mentri fil-fatt kienu gew mill-attur donati lill-konvenut nullament ghax minghajr l-att publiku, mhix f'lokha l-osservazzjoni illi l-kawzali tac-citazzjoni tirrigwarda oggetti ta' proprjeta' tal-attur li minnhom il-konvenut ippossessa ruhu illegalment, mentri fil-fatt dawk l-oggetti kienu gew minnu donati, u li ghalhekk l-atturmessu talab espressament in-nullita' tad-donazzjoni. Id-donazzjoni rimuneratorja bhala hlas ta' servigi tibqa' dejjem fin-natura taghha donazzjoni, u, hekk hija kunsidrata mill-ligi; u kwindi, bhalaregola hi suggetta ghall-formalita' tal-att publiku taht piena ta' nullita'. Din il-formalita', pero', mhix mehtiega meta si tratta minn rigali li jinghataw minn id ghal id, ta' flus jew ta' hwejjegohra mobili korporali, jew ta' titoli ghall-portatur, jekk is-somma jew il-valur taghhom ikun zghirmeta jitqiesu l-kondizzjoni tal-persuni u c-cirkustanzi l-ohra. Dan il-valur zghir irid ikun proporzjonat ghall-kondizzjoni ekonomika u patrimonjali tad-donant; u l-iskop tad-donazzjoni ma jidholx proprjament fic-cirkustanzi li ssemmi l-ligi, ghax diversament ir-rekwizit essenzjali tat-tenwita' tal-valur jista' minhabba dan l-iskop jigi frustrat. In-nullita' tad-donazzjoni minhabba nuqqas tal-att publiku hi nullita' assoluta; u jista' japprofitta ruhu minnha kull wiehed mill-kontendenti u kwindi anki l-attur bhala donanti. Depozitu ta' kera ma jekwivalix ghal pagament tal-istess kera jekk,apparti l-kwistjoni tal-integrita' tieghu jew le, il-kreditur ma jkunx irrifjutah ingustament, immajkun irrifjutah gustifikatament ghaliex ried jizgombra lill-inkwilin, kif effettivament jaghmel.
Programm Operattiv 1
CONvErGE connected eGovernment


Dan is-sit jagħmel użu mill-cookies biex jiggarantilek l-aħjar esperjenza. Jekk ma tbiddilx is-settings tiegħek, nifhmu li qed taċċetta l-użu tal-cookies b’mod awtomatiku. Iktar Informazzjoni