Reference: Volume 42B (1958), Part No. 1, Section , Page 368

Judgement Details


Date
16/06/1958
Court
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Judiciary
HARDING WILLIAM, MAMO ANTHONY J., MONTANARO GAUCI A.J.
Parties
JOSEPH GRECH vs CARMELO SAID
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
ANTIKRESI - ART. 2091 TAL-KODICI CIVILI - BENEFIKATI FIL-FOND ANTIKRETIKU - INTENZJONI TAL-PARTIJIET
Summary
Bil-kuntratt tal-antikresi l-kreditur jakkwista l-jedd li jdahhal il-frottijiet tal-immobili tad-debitur tieghu, bl-obligu li kull sena jaqta' dawn il-frottijiet mill-imghax, jekk ikollu jehodhom, u mbghad mill-kapital tal-kreditu tueghu. L-antikresi mhix att ta' aljinazzjoni, u lanqas kostituzzjoni ta' dritt reali, imma biss l-ghoti tad-dgawdija tal-fond bhala garanzija tal-hlas tad-dejn. Fostl-obligi li ghandu l-kreditur antikresista, hamm dak li jzomm fi stat tajjeb l-immobili u jaghmel fih it-twissijiet mehtiega. Ghalhekk hu ma ghandu ebda dritt fuq l-immobili, ma jistax jimmodifikah jew jalterah, anki bl-animu li jaghmel haga tajba, hu jeccedi l-poteri tieghu. Konsegwentement, il-kreditur antikresista ma ghandux dritt fuq bicca raba' lilu moghtija b'titolu ta' antikresi, jibni kostruzzjonijiet ta' ebda xorta. U la fakolta' simili m atkunx giet espressament koncessa fil-kuntratt ma jistghax hlief ikun regolat fuq dan il-punt mid-dispozizzjonijiet generali tal-ligi; u hekk jigi illi dak il-kuntratt, minghajr dik il-fakolta' espressa, ghandu jigi nterpretat skond dawk id-dispozizzjonijiet bil-konsegwenza illi l-kreditur antikresista ma ghandux dritt jaghmel bini fuq la-rt li qeghedha ghandu b'antikresi. Certament, kuntratt li bih tigi pattwita antikresi ghal hames mitt sena bl-obligu li l-kreditur ma jkunx jista' jitlob lura l-hlas tal-kreditu tieghu, u d-debitur majkunx jista' jiehu lura l-fond, qabel jghaddu dawk il-hames sekoli, ma hux it-tip normali u ortodoss tal-antikresi prevista mill-legislatur; ima ladarba ma jigix pruvat li dak ma kienx att ta' antikresivera u reali, jibda' regolat u nterpretat bid-dispozizzjonijiet tal-ligi li jirregolaw l-istitut tal-antikresi. U jekk ikun sar bhala manuvra biex jigi evitat l-irkupru, ma jistghax evidentement jircievi xi trattament specjali ta' favur sempliciment ghax kien espedjant, tolerat mill-ligi, biex jigi evitat l-irkupru. Xejn ma jservi li l-intenzjoni tal-kreditur kienet dik li fuq il-fond antiretiku huwa jtalla' l-bini, u li din l-intenzjoni kienet maghrufa mill-koncedent tal-antikresi vera u propria, li fih din il-fakolta ma tissemma xejn. Kien x'kien il-motiv, ossija l-iskop finali li ghalieh il-kreditur ried jakkwista l-fond f'idejh, galadarba hu u l-parti l-ohra riedu u ntendew antikresi, ma tistghax l-intenzjoni taghhom f'dak il-kuntratt hlief tkun relatata man-natura tieghu bhalatali. L-antikresi minn natura taghha ma tikkomportax dritt ghall-kreditur li jaghmel tibdil u kostruzzjoni godda fil-fond u huma ma ntendewx derogazzjoni simili ghall-effetti normali tal-kuntratt likienu qeghdin jistipulaw, meta lanqas biss semmewha in konnessjoni mal-istess kuntratt. Id-dritt li jippretendi l-kreditur f'kontngenzi simili mhuwiex konsegwenza jew effett necessarju tax-xorta tal-kuntratt. Il ghamel, li anzi huwa devjazzjoni jew derogazzjoni ghall-effetti u konsegwenzi normaliu uzwali tieghu; u allura l-hsieb tieghu, anki jekk konoxxut mill-parti l-ohra, ma jistghax joperafis-sens li jaghtieh dak id-dritt. La l-ekwita', la l-bona fidi, u lanqas il-ligi, ma jippermettu li jigi mizjud a kariku tal-proprjetarju tal-fond patt iehor li hu jikkunsidra oneruz, u li fil-kuntratt ma ssemma xejn , fuq is-sipposta raguni li dak il-fatt kien fil-hsieb tal-kreditur meta sar il-kuntratt. Jekk minhabba dan in-nuqqas il-kreditur ma junx jista' jirrealizza l-iskop tieghu (estranju ghan-natura tal-antikresi) minghajr ftehim mal-proprjetrju, din mhix konsiderazzjoni li tista' twaqq' dak li ntqal fuq. Lanqas ma hija accettabbli l-pretensjoni tal-kreditur fis-sens illi l-proprjetarju tal-fond ghandu jissubixxi l-ezercizzju ta' dritt li l-kreditur ma ghandux, salvo li, meta jkun il-waqt, il-osteri remoti tieghu jgieghelu lill-posteri remoti tal-kreditur li jwaqqghu dak li junbena l-kreditur jew ihallsu l-plus-valenza.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info