Referenza: Volum 42B (1958), Parti Nru. 1, Taqsima , Paġna 436

Dettalji tas-Sentenza


Data
06/10/1958
Qorti
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Ġudikatura
MAMO ANTHONY J., MONTANARO GAUCI A.J., HARDING WILLIAM
Partijiet
CARMELO AGIUS FERNANDEZ ET. vs AVUKAT DR. FILIPPO NICOLO' BUTTIGIEG
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Kawża Llinkjata
N/A

Kliem Ewlieni / Fil-Qosor


Kliem Ewlieni
AVUKAT - DANNI - DIVIZJONI - EREDITA' - KOLPA - NEGLIGENZA - PROFESSJONISTA - SELF
Fil-Qosor
Huwa ormaj pacifiku fil-gurisprudenza nostrali, li taqbel f'dan il-pont ma' dik taljana u franciza,illi l-avukat ma jistghax jigi ritenut responsabbli di fronti ghall-klijenti tieghu semplicement ghaliex il-parir tieghu jkun zbaljat; imma, biex tigi ravvizata dik ir-responsabilita', jehtieg li jkun hemm agir doluz ossija frawdolenti, jew inkella li l-izball tal-avukat kien l-effett ta' dik li b'nomenklatura diversa, izda b'identita' ta' sostanza, tissejjah "colposa ignoranza" jew "sup'na ignoranza", jew "evidente incapacita'", jew "grave incuria". U l-gurisprudenza ngliza mhix dissimili, billi f'dik il-gurisprudenza, sabiex fil-kaz ta' konsulent ikun hemm "actionable negligence", jehtiegli jkun hemm "gross ignorance or gross negligence". Kwota indiviza u illikwida ta' eredita' ma hixgaranzija li tista' tigi accettata ghar-restituzzjoni ta' mutwu; ghas-semplici raguni li jista' facilment jigri li in definittiva lill-mutwatarju ma tmiss ebda proprjeta' mmobiljari; il-fatt li l-mutwatarju jkollu kwota ndiviza ta' eredita', u kwindi in teoria kwota ndiviza tal-istabili fiha komprizi, ma jfisser xejn, ghar-raguni, fost ohrajn, li, ghalkemm per regola kull komproprjetarju ghandu l-jedd li jiehu s-sehem tieghu tal-beni in natura, u fil-formazzjoni tal-porzjonijiet ghandu, kemm jista' jkun jigi mdahhal sehem ugwali ta' mobili, immobili, krediti, ecc., eppure dan jista' jigi facilment frustrat, ghaliex ir-regoli tal-ligi huma applikabbli sakemm il-kondividenti ma jifthemux xort'ohra, u dawn; meta huma prezenti u kapaci, jistghu jaghmlu l-qasma b'kull mod u ghamla li joghgobhom; u l-ligi stess tikkontempla l-ipotesi (anki apparti l-ftehim bejn il-kondividenti) li ma jkunx possibbli li tigi nkluza porzjoni ta' stabili f'kull sehem, apparti milli, meta l-kondividenti jkunu kollha prezenti f'dawn il-Gzejjer u kapaci, il-mutwartarju jista' dejjem, ghal ragunijiet onesti jewle, jiehu l-kwota tieghu kollha f'sustanzi mobiljari, anki apparti milli s-sustanzi mobiljari tal-eredita' jkunu ta' valur akbar minn dak tas-sustanzi immobiljari. Il-pozizzjoni tista' tigi aggravataminn cirkustanzi ohra li jirrendu aktar facli din il-possibilita', bhal ma hu l-fatt illi l-mutwatarju jista' jkun tenut ghal xi konferimenti li jassottiljaw jew jinnewtralizzaw ghal kollox il-kwotaereditarja, u l-fatt li l-eredi, in komune mal-ko-eredi, ikollu kwota ndiviza tal-eredita', minghajr ebda dritt tieghu li jipoteka b'effikacja kawtelanti tal-mutwi kwota tal-istabili; l-ipoteka ta' kwota ndiviza ta' eredita' acceza bhala garanzija ta' self tista' hekk tigi ghal kollox effimera. L-avukat li jikkonsulta favorevolment mutwu b'garanzija simili u f'cirkustanzi bhal dawn juri nuqqas ta' diligenza li jirrendieh responsabbli ghad-danni li jsofri l-izburzant minnu konsultat, li johrogflusu biex jimpjegahom b'mod fruttieru, u mbghad ma jsibx fil-patrimonju tal-mutwatarju beni mnejn ikun jista' jigbor flusu. Mhix attendibbli l-allegazzjoni tal-avukat konsulent li din l-eventwalita'talvolta tkun avverat ruhha minhabba xi manuvri li jkunu saru biex il-patrimonju tal-mutwatarju majkunx fih stabili mnejn jista' jigi restitwit il-mutwu; ghax l-opera tal-avukat hija ntiza appuntu biex tqieghed lill-izburzant fis-sod kontra eventwali manuvri ta' din ix-xorta. Lanqas jista' jigi nkolpat l-izburzant jekk huwa jkun irratifika divizjoni li fiha l-mutwatarju ha parti u huwa nkassa parti mill-kapital minnu sburzat u misluf, jekk ic-cirkustanzi juru li dik ir-ratifika kienet maghmula bir-ragun, u biha d-dannu gie skongurat milli jkompli jikber. L-inkurja tal-konsulent tkompki tikber jekk, wara li huwa jkun ga kkonsulta mutwu b'garanzija hekk effimera, ikompli jikkonsulta favorevolment mutwi ohra taht l-istess garanzija. Konsult tal-avukat f'dawn il-kontin'enzi jkun in konflitt ma' principji ta' ligi konoxxuti; il-kaz ma jkunx ta' xi punt diskutibbli ta' dritt, jew xi interpretazzjoni dibattibbli ta' xi dispozizzjoni oskura tal-ligi, imma kaz ta' negligenza jew inkurja lijirrendu l-avukat responsabbli ghall-konsegwenza li dik in-negligenza u dik l-inkurja jikkagunaw lill-klijent li silef flusu fuq il-konsult tieghu.
Programm Operattiv 1
CONvErGE connected eGovernment


Dan is-sit jagħmel użu mill-cookies biex jiggarantilek l-aħjar esperjenza. Jekk ma tbiddilx is-settings tiegħek, nifhmu li qed taċċetta l-użu tal-cookies b’mod awtomatiku. Iktar Informazzjoni