Reference: Volume 34A (1950), Part No. 1, Section , Page 351

Judgement Details


Date
21/04/1950
Court
OF COMMERCE
Judiciary
BORG GORG, CAMILLERI LUIGI A., HARDING WILLIAM
Parties
ANTONIO GRECH ET. vs EMMANUELE GRECH ET.
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
AMMINISTRAZZJONI - ART. 2262 TAL-KODICI CIVILI - AVVJAMENT - KONTIJIET - LIKWIDAZZJONI - PRESKRIZZJONI - SOLIDARJETA'
Summary
Huwa veru li, kif dejjem irritenew it-Tribunal Taghna, qabel ma jsiru komandi ghad-divizjoni ta' wiehed jew uhud m ill-gid li jikkomponi assi ereditarja, ghandu jigi qabel xejn firmat u likwidat dak l-assi, u li bhala konsegwenza ta' dan mhux lecitu lil wiehed jew uhud mill-werrieta jiotlbu li jigurikonoxxuti bhalal kompartecipi ta' xi bicca minn dak il-gid jew ta' xi stabili jew avvjament kummercjali minn ta' dak il-gid, qabel ma jigi stabbilit f'hix jikkonsisti l-assi. Ghaldaqstant lanqas huwa lecitu li jigi mitlub rendikont ta' avvjament li jifforma parti minn assi .....bhala domanda preordinata ghad-divizjoni u konsegwiment tal-profitti li talvolta saru minn dak l-avvjament. Imma dan il-principju mahux applikabili appuntu meta dik il-likwidazzjoni u divizjoni jkunu saru, jew meta r-rendikont jigi mitlub in riferenza ghal xi wiehed jew bicca mill-gid ereditarju li dwaru l-amministratur ikun assuma l-obligu ta' l-amministrazzjoni bi ftehim espress; ghax f'dan l-ahhar imsemmi kaz l-azzjoni ghar-rendiment tal-kontijiet tohrog "ex contractu". Min jassumi l-amministrazzjoni ta' avvjament kummercjali jassumi obligazzjoni ta' natura kummercjali; u hekk l-obligu jigi assunt minn tnejnmin-nies, l-obligu taghhom ghar-rendiment tal-kontijiet huwa solidali. L-azzjoni ghar-rendiment tal-kontijiet tippreskrivi ruhha fiz-zmien ta' hames snin; imma jekk l-amministratur imut, il-preskrizzjoni hija ta' sena mill-mewt ta' l-amministratur li miet. Jekk imbaghad l-amministraturi jkunu tnejn,u wiehed minnhom imut, il-preskrizzjoni ta' l-azzjoni kontra l-werrieta ta' l-amministratur il-mejjet tigi rikotta ghal sena, mentri kontra l-amministratur il-haj tibqa' ta' hames snin; u dan avvoljal-obligazzjoni ta' bejn iz-zewg amministraturi kienet solidali.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info