Reference: Volume 34C (1952), Part No. 2, Section , Page 397

Judgement Details


Date
04/03/1952
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
CARUANA COLOMBO VICTOR J.
Parties
RITA VELLA vs AVV. DR. ALBERTO GANADO ET. NE.
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
ADULTERJU - DIVORZJU - DOMICILJU - DRITT KANONIKU - KAN. 1013 PARA. 2 U 1118 TAD-DRITT KANONIKU. - NULLITA' - SEPARAZZJONI PERSONALI - ZWIEG
Summary
L-istat personali ta' persuna domiciljata f'Malta huwa regolat mill-ligijiet vigenti f'dawn il-Gzejjer. Fiz-zwiegijiet kattolici f'dawn il-Gzejjer jiffurmaw parti integrali tad-Dritt Civili Taghna d-dispozizzjonijiet tad-Dritt Kanoniku, sakemm ma jkunux modifikati b'ligi espressa; u skond id-Dritt Kanoniku z-zwieg huwa indissolublili hlief bil-mewt ta' wiehed mill-konjugi. Ghaldaqstant, b'ligi espressa, iz-zwieg celebrat f'dawn il-Gzejjer bejn kattolici domiciljati f'Malta huwa indissolubili hlief bil-mewt ta' wiehed mill-konjugi; u s-sentenza ta' divorzju ottenuta f'pajjiz iehor minn wiehed minn dawk il-konjugi hija nulla. Ghalhekk ukoll, jekk wiehed mill-konjugi kattolici, mizzewweg u domiciljat f'Malta, jottjeni sentenza ta' divorzju f'pajjiz iehor u jerga' jizzewweg, u t-tieni zwieg jigi konsumat, dak il-konjugi jirrendi ruhu hati ta' adulterju di fronti ghall-konjugi l-iehor, u jillegittima t-talba ta' dan il-konjugi l-iehor ghas-separazzjoni personali. Biex jista' jinghad li persuna biddlet id-domicilju ta' l-origini taghha mhux bizzejjed il-qaghad twil f'pajjiz iehor barrani ghall-motiv ta' kummerc jew xoghol, anki jekk tkun hadet maghha l-familja, imma jehtieg li jirrizultabi provi precizi u konkludenti li ma kellha ebda intenzjoni li tirritorna. Anzi lanqas huwa bizzejjed li persuna tkun akkwistat id-dimocilju tal-pajjiz fejn tkun marret, ghaliex huwa ammissibili liwiehed ikollu zewg domicilji. Sakemm dak li jkun ma jippruvax b'mod preciz u konkludenti li huwa mhux biss akkwistat domicilju tieghu f'Malta, ma jistax jakkompa l-pretensjoni li ma hux aktar domiciljat f'dawn il-Gzejjer.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info