Reference: Volume 34C (1952), Part No. 2, Section , Page 570

Judgement Details


Date
29/11/1952
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
CARUANA COLOMBO VICTOR J.
Parties
GIUSEPPE CAUCHI vs GIO. MARIA CAUCHI
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
AMMINISTRAZZJONI - APPROVAZZJONI - ART. 394(1) TAL-KODICI TAL-PROCEDURA CIVILI. - GURAMENT - INVENTARJU - RENDIMENT TA' KONTIJIET - TUTELA
Summary
Meta amministratur jigi kundannat b'sentenza biex jirrendi l-kontijiet ta' l-amministrazzjoni tieghufi zmien li jigi lilu prefess fis-sentenza, u huwa jonqos li jipprezenta dawk il-kontijiet f'dak iz-zmien, il-parti li kellha tircievi l-kontijiet ghandha dritt taghmel kawza lill-amministratur biexjigu approvati l-kontijiet litkun ghamlet hija stess fin-nuqqas ta' l-amministratur milli jottemperaghal dik is-sentenza. Dik il-parti ghandha dritt tezercita azzjoni simili, u mhux semplicement id-dritt li tipprova bil-gurament il-korrettezza ta' l-ammont li jirrizulta kontra l-amministratur mill-kontijiet li tkun ghamlet hija stess. Ghax il-ligi, meta taghti lil dik il-parti d-dritt li tispecifika mqasbil-gurament l-ammont li ghandu jinghata lilha, ma teskludix mezzi ohra ta' prova aktar regolari ghall-ahjar determinazzjoni ta' l-ammont dovut minn min ghandu jirrendi l-kontijiet; u l-gurament jinghata biss fil-kaz ta' impossibilita' ta' provi ohra. Jekk il-persuna li tezercita azzjoni simili tkun xi hadd li kien suggett ghal tutela, u allura l-azzjoni tigi ezercitata kontra dak li kienit-tutur taghha, ma jistax jinghad li l-azzjoni hija ezercitata hazin ghax tku qieghda timpunja l-inventarju li jkun ghamel it-tutur fl-okkazjoni tat-tutela minghajr ma hemm domanda espressa ghal dikl-impunjazzjoni. Ghax l-inventarju huwa att unilaterali, u jikkostitwixxi prova biss kontra l-persuna li tkun ghamlitu. B'mod ili ma jippregudikax l-interessi tal-persuni li l-ligi trid tipprotegi bih; u l-prova tal-konsistenza u l-valur ta' l-oggetti li ma jkunux gew inventarjati tista' ssir bi kwalunkwe mod u xorta ta' prova, specjalment per mezz ta' testimonji u b'notorjeta'.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info