Reference: Volume 34C (1952), Part No. 2, Section , Page 561

Judgement Details


Date
27/11/1952
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
MAGRI ALBERT J.
Parties
LEONARDO FENECH vs LORENZO AZZOPARDI ET.
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
ART. 1101(1) U 1106(2) TAL-KODICI CIVILI. - ATT TA' KONVENJU - DEKADENZA - FORZA MAGGURI - INTERRUZZJONI - KONDIZZJONI - PRESKRIZZJONI - PROMESSA TA' ENFITEWSI - TERMINU
Summary
Jekk isir att ta' kovenju fejn il-pormittent jobliga ruhu li f'terminu stabbilit jaghti bicca art b'enfitewsi, l-accettant mhux obligat jersaq ghall-kuntratt definitiv jekk il-promittent, meta jaghlaqiz-zmien miftiehem, ma jkunx fil-pozizzjoni li jittrasferixxi lill-accettant l-art kollha. Xejn majiswa lill-promittent li in segwitu huwa jirregolarizza l-pozizzjoni tieghu billi jakkwista l-art lima kellux u b'hekk jigi li jista' jittrasferixxi l-art kollha, ghax bid-dedorrenza inutili taz-zmien stipulat jispiccaw l-effetti kollha tal-konvenju, u kull parti takkwista dik il-liberta' li kellhaqabel. Ghax iz-zmien f'dan il-kaz huwa wiehed mill-kondizzjonijiet tla-ftehim; u meta dak iz-zmienjghaddi, u ma jsir xejn, il-kondizzjoni ghandha titqies li ma sehhitx, u l-obligazzjoni dipendenti minnha bhal kieku qatt ma kienet. Lanqas jiswa lill-promittent il-fatt li huwa jkun ipprezenta c-citazzjoni biex igieghel lill-accettant jersaq ghall-kuntratt definitiv qabel l-iskadenza taz-zmien; ghax hawn si tratta ta' terminu konvenzjonali tal-preskrizzjoni. Lanqas jiswa lill-promittent il-fatt li l-gurnata li fiha seta' jakkwista l-art li kien jonqsu ma kienetx tiddependi minnu, imma minn haddiehor, li fuqu huwa ma kellux kontroll; ghaliex anki kieku dan il-fatt seta' jitqies bhala forza magguri, huwa qatt ma seta' jibbenefika minnu.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info