Reference: Volume 34C (1952), Part No. 2, Section , Page 528

Judgement Details


Date
30/10/1952
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
MAGRI ALBERT J.
Parties
RITA CHARKER vs CHARLES BRINCAT
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
ART. 1360 U 1967 (2) TAL-KODICI CIVILI, U ART. 784 (A) TAL-KODICI TLA-PROCEDURA CIVILI - DOMICILJU - ILLEGITTIMA' TAL-PERSUNA - KERA ECCESSIV - KOMUNJONI TA' L-AKKWISTI - LOKAZZJONI - MANDAT - MARA - MARRIED WOMEN'S PROPERTY ACT, 1882 - RAPPREZENTANZA GUDIZZJARJA - RIFUZJONI - SEPERAZZJONI PERSONALI - ZWIEG
Summary
Il-mara ghandha l-istess domicilju ta' zewgha, anki fil-daz li hija tkun separata minnu legalment. L-effetti civili taz-zwieg huma regolati mil-ligi tad-domicilju. Iz-zwieg igib "ipso jure" l-komunjoni ta' l-akkwisti bejn il-mizzewgin fil-kaw li z-zwieg ikun sar f'dawn il-Gzejjer bejn Maltin, u fil-kaz li jkun sar anki bejn persuni li ma humiex Maltin imma li jkunu domiciljati f'dawn il-Gzejjer. F'kull kaz iehor il-prezuzjoni legali tal-komunjoni ta' l-akwisti ma titwieledx "ipso jure", jekk matkunx giet stipulata espressament. Fin-nuqqas ta' kitba taz-zwieg, l-effetti civili taz-zwieg rigward il- proprjeta' bejn il-mizzewgin ghandhom jigu regolati mil-ligi imperanti fil-lok tad-domicilju matrimonjali. Ghaldaqstant, jekk mara hija mizzewga ma' ragel domiciljat fl-Ingilterra, l-effetti civili taz-zwieg taghha, rigward il-proprjeta' huma regolati mil-"Married Women's Property Act, 1882".U ghalhekk, jek dik il-mara tikri fond b'kera eccessiv, l-azzjoni ghar-rifuzjoni tal-kera zejjed lihija tkun hallset tmiss lilha u mhux lil Zewgha. Din l-azzjoni tmiss lill-mara, u mhux lir-ragel, anki skond il-Ligi Mlatija, jekk il-haga tkun dovuta lilha wara s-separazzjoni personali li fiha kellutort ir-ragel. Skond il-Ligi Ingliza, il-mara ma ghandhiex bzonn il-kunsens jew l-assistenza tar-ragel taghha biex tagixxi; u skond il-Ligi Maltija, hija tista' tagixxi wehedha mhux biss meta zewghajkun imsiefer, imma anki meta hija legalment separata minnu. Min huwa nkarikat biex jiehu hsieb tal-proprjeta' ta' perasuna msiefra, u jdahhal il-kera ta' dik il-proprjeta, ghandu jigi kunsidrat bhalatintalab ir-rifuzjoni ta' kera eccessiv li hu jkun dahhal fl-isem tal-persuna msiefra, u huwa persuna legittima biex jikkontesta dik it-talba. Min ihallas kera izjed mill-kera gust ghandu, skond il-ligi, id-dritt ghar-rifuzjoni tal-kera li jkun hallas zejjed.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info