Reference: Volume 39D (1955), Part No. 2, Section , Page 710

Judgement Details


Date
24/06/1955
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
MAGRI ALBERT J.
Parties
CARMELO CAMILLERI vs ANTONIO CHIRCOP
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
ART. 7(1) TA' L-ORDINANZA XVI TA' L-1944 - CESSJONI TA' INKWILINT - LOKAZZJONI - RIGAL - SULLOKAZZJONI
Summary
Il-Ligi tal-Kera tas-sena 1944 tiddisponi li hadd ma ghandu jitlob jew jilqa', bhala kondizzjoni tal-ghoti, tigdid jew issuktar ta' kirja ta' xi dar, hlas ta' xi regal jew xi flus ora bhal dan, jew l-ghoti ta' xi haga li tkun minbarra l-kera; meta jsir xi hlas bhal dan; jew tinghata haga, wara li dik il-ligi kellha tibda ssehh, min ikun ghamel il-hlas jew ta l-haga, jew il-werrieta tieghu; ikunu jistghu jitolbu sabiex jiehdu lura dawk il-flejjes jew is-siwi ta' dik il-haga. Din id-dispozizzjonitikkontempla tliet kazi, jigifieri l-koncessjoni, ir-renova u l-kontinwazzjoni ta' kirja, u tezigi li r-rigal jinghata bhala kondizzjoni ta' wiehed minn dawk il-kazi, u in aggunta ghall-kera. Din id-dispozizzjoni hija ta' natura penali u odjuza, u ghalhekk mhix permessa l-interpretazzjoni analogika;u dik l-interpretazzjoni ghandha tkun restrittiva. Il-fatt li wiehed jirrinunzja ghall-inkwilinat minghajr ma jaghmel sullokazzjoni ma jidholx taht ebda wiehed minn dawk it-tliet kazi; u ghalhekk humhux obligat irodd il-flus li jkun ircieva fl-okkazjoni tar-rinunzja minnu maghmula ghall-lokazzjonili kellu. Cessjoni tal-inkwilinat, meta ssir bla kitba, hija guridikament inezistenti.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info