Reference: Volume 39D (1955), Part No. 4, Section , Page 937

Judgement Details


Date
08/01/1955
Court
OF CRIMINAL APPEAL (INFERIOR)
Judiciary
HARDING WILLIAM
Parties
ONOR. MABEL STRICKLAND PR. ET. NE. vs PERIT DOMINIC MINTOFF NE.
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
"FAIR COMMENT" - "PLEA OF JUSTIFICATION" - "STATEMENT OF FACTS" - BWONA FEDE - CITAZZJONI - GURNAL - KORREZZJONI - LIBELL - LIBERTA` TA` L-ISTAMPA - VERITA' TAL-FATTI
Summary
Digriet tal-Qorti tal-Magistrati li jkun ammetta l-korrezzjoni tac-citazzjoni fl-ewwel istanza, ankif'materja ta' ingurja bl-istampa, ma hux censurabbli, billi jigi allegat li dik il-korrezzjoni kienet timporta estensjoni ta' l-imputazzjoni b'zieda ta' kliem ohra li l-kwerelant ikun jallega li jingurjawh. Provvidiment simili hu konformi mal-gurisprudenza stabbilita in materja. Kliem li jammonta ghal apprezzament tal-kontenut ta' artikolu publikat f'gurnal huwa "commenta'; kliem li fih l-imputazzjoni hija assetira bhala fatt hija "statement of fact", u mhux "comment". Id-difiza tal-"fair comment"; tipporbwita, bhal rekwizit essenzjali taghha, li l-fatt kommentatr ikun veru. Jekk il-fatt li fuqu hu bazat il-komment ma jezistix, il-komment ma jistax ikun "fair"; b'mod li dik id-difiza ma tirnexxix jekk il-kwerelat ma jirnexxilux jipprova l-verita' tal-fatti minnu kommentati. Anki jekk il-kwerrelat ikun haseb in bwona fede li l-gatti minnu kommentati kienu veri, id-difiza tal-"fair comment" taqa' l-istess. Kif lanqas ma hija rilevanti, f'materja ta' libell, l-intenzjoni tal-welat, jekkil-kliem minnu publikat hu libelluz, ghax jingurja lill-kwerelat, jekk il-kliem minnu publikat hu libelluz, ghax jingurja lill-kwerelant. Meta ingurja tolqot korp kollettiv kompost minn diversi persuni, jekk in-numru ta' nies ta' dawn il-persuni jkun limitat, allura kull wahd atista' tfittex, ghaxkull wahda tkun identifikabbli. F'kaz ta' ingurja diretta lill-gurnal, ghalhekk, tolqot ukoll lill-proprjetarju u ill-editur ta' dak il-gurnal personalment. Huwa veru li gurnalista ghandu jkollu certa latitudini li jikkritika u jikkommenta fuq materji ta' interess publiku, imma ma ghandux liberta'akbar, f-materja ta' libell, minn dik li ghandu cittadin privat. U anki jekk il-gudikant jiehu in konsiderazzjoni l-latitudini permessa lill-artikoli politic, jibqa' dejjem li l-liberta' ta' l-istampa ghandha tkun ristraetta fil-limiti tal-verita' u tal-kritika gusta.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info