Reference: Volume 39C (1955), Part No. 2, Section , Page 659

Judgement Details


Date
17/05/1955
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
CARUANA COLOMBO VICTOR J.
Parties
TEREZA CARUANA vs GIUSEPPE CARUANA
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
ALIMENTI PROVVIZORJI - DIGRIET - EZEKUZZJONI - KANONIZZAZZJONI - MARA - PROCEDURA - RIKONCILJAZZJONI - RINUNZJA - SPEJJEZ GUDIZZJARJI - TITOLU
Summary
Digriet ta' alimenti provvizorji huwa, skond il-ligi, titolu ezekuttiv; u ghalhekk il-mara li favurtaghha gie moghti dak id-digriet ghandha titolu sufficjenti, u ma ghandhiex bzonn ta' titolu iehor biex tezegwixxi l-istess digriet. Imma dan ma jfisserx li minhabba f'hekk il-mara ma tistax titlob il-kundanna tar-ragel biex ihallash l-alimenti msemmijin f'dak id-digriet, jew illi kik il-procedura hija, almenu ghal kollox, inutili; ghax skond il-gurisprudenza taghna ma hemm ebda ostakolu ghad-domanda tla-kreditur gall-kanonizzazzjoni tal-kreditu, ghalkemm ikollu ga fitolu iehor; b'dana, pero', illi, meta jaghmel il-procedura tal-kanonizzazzjoni, li hi aktar dispendjuza, hu ghandu jhallas l-ispejjez differenzjali li jikkaguna lid-debitur bil-procedura aktar dispendjuza li huwa jkun ghazel. Billi l-mizzewgin, fil-kors tal-kawza fejn gie moghti d-digriet tal-alimenti provvizorji; imorru joqghodu flimkien fuq rakkomandazzjoni tal-Qorti biex jaraw jitghux jaslu ghal xi rikonciljazzjoni, il-mara ma tigiex li titlef l-effettti tad-digriet, jew li rrinunzjat ghal dawk l-effetti, jekk dak it-tentattiv ta' rikonciljazzjoni ma jirnexxix u hija terga titlaq id-dar konjugali. F'dan il-kaz, hija tista' tagixxi kontra r-ragel ghall-alimenti li gew lilha dekretati bid-digriet ta' qabel.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info