Reference: Volume 39C (1955), Part No. 2, Section , Page 529

Judgement Details


Date
24/10/1955
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
CARUANA COLOMBO VICTOR J.
Parties
MARIA BONELLO vs EMMANUELE FORMOSA
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
ART. 1041 U 1051 TAL-KAP.23 - BZONNIJIET TAD-DAR - MANDAT - MARA - SELF
Summary
Bhala regola, il-ligi tichad il-kapacita' tal-mara mizzewga li tikkuntratta f'dawk l-atti li hija taghmel f'isimha u fl-interess taghha, jew f'isem ir-ragel, meta ma tkunx hadet il-kunsens ghal hekk minn ghandu. Dan il-kunsens hu prezunt minn natura stess ta' l-obbligazzjonijiet li tassumi l-mara, meta l-istess ikunu manifestament tant vantagguzi li ghandhom jigu ritenuti kuntratti ghall-vantagg tal-familja, bhal ma huma l-bzonnijiet tad-dar soliti u ta' kuljum; b'mod illi, meta mara mizzewga litghix mar-ragel taghha tikkuntratta xi obbligazzjoni li hi manifestament vantagguza ghall-familja,obligazzjoni simili ghandha tigi ritenuta bhala kuntrattata bil-kunsens tacitu tar-ragel; u l-mara mizzewga, meta hekk tikkuntratta, tobliga mhux lilha nnfisha, izda lir-ragel taghha. Fil-prattika jigri spiss illi xi rgiel jikkonsenjaw il-qliegh taghhom lill-mara taghhom li tkun tgawdi l-fiducja taghhom, u jiddelegawlha l-amministrazzjoi domestika; u f'dawn il-kazijiet l-obligazzjoni li tikkuntratta l-mara torbot lir-ragel, meta dan ma jkunx iddifida lit-terzi li jkunu kkuntrattaw mal-mara u t-terzi jkunu kkuntrattaw mal-mara in bwona fede. Din il-prezunzjoni tal-kunsens tacitu tar-ragel hija"juris tantum"; u hija eskluza meta huwa ma jkunx ta kunsens lill-martu biex tissellef flus u kien jaghtiha regolarment il-flus biex thallas. Il-mandat tacitu tar-ragel fil-konfront tat-terzi hu prezunt, u hija tista' tixtri l-hwejjeg ta' necessita', minghajr ma jinkombi lill- bejjiegha li jindaga jekk ir-ragel fornie jew le lill-martu l-flus mehtiega biex tixtri; imma tibqa' r-responsabbilta' tat-terzi jekk kienu jafu, jew kien imisshom mic-cirkustanzi jipprezumu, li l-mara realment kellha flusminghand zewgha biex tixtri xi oggetti, u hija kkonvertiet dawk il-flus f'uzu iehor.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info