Reference: Volume 80 (1996), Part No. 4, Section 1, Page 59

Judgement Details


Date
17/06/1996
Court
OF CRIMINAL APPEAL (SUPERIOR)
Judiciary
SAID PULLICINO JOSEPH, AGIUS CARMEL A., ARRIGO NOEL V.
Parties
IR-REPUBBLIKA TA' MALTA vs CARMELO MUSCAT
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
ATT TA' L-AKKUZA PPREZENTAT TARD
Summary
L-effetti tan-nuqqas tal-prezentata ta' l-Att ta' l-Akkuza fiz-zmien illi huwa previst u impost mil-ligi, ggib bhala konsegwenza, mhix li l-Avukat Generali jkun prekluz ghal dejjem milli jipprezenta l-Att ta' l-Akkuza, izda li l-Qorti tista' tordna li l-imputat jigi lliberat, jigifieri mehlus mill-istat ta' arrest - fit-test Ingliz "order the discharge of the accused". Jista jizdied ukoll illi dak li riedet tirraggungi l-ligi jemergi evidenti ukoll mill-proviso ta' l-artikolu 602 li jipprovdi li jekk l-Att ta' l-Akkuza ma jkunx gie pprezentata fiz-zmien il-possibilita' li l-imputat jigi lliberat, cjoe' mehlus mill-arrest, ma tibqax tezisti, jekk sadanittant l-Att ta' l-Akkuza jkun gie pprezentat. Indikazzjoni cara tal-ligi li ma kien qatt intenzjonat u previst illi d-dritt ta' l-Avukat Generali li jipprezenta l-Att ta' l-Akkuza jintilef. F'Kaz li l-Att ta' l-Akkuza ma jigix pprezentatfit-terminu, il-Qorti mhux obbligata li tirrilaxxja lill-akkuzat mill-arrest, anzi f'certi kazi mahelsitux.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info