Reference: Volume 41B (1957), Part No. 1, Section , Page 358

Judgement Details


Date
31/05/1957
Court
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Judiciary
CAMILLERI LUIGI A., MONTANARO GAUCI A.J., HARDING WILLIAM
Parties
ANGELO REITANO ET. vs A.I.C. CHARLES CUMBO
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
DANNI - DELITT U KWAZI-DELITT - KOLPA - PERIT - PROFESSJONISTA
Summary
Skond it-teorija prevalenti f'materja ta' danni, delitt hu l-att doluz u kwazi-delitt u l-att kolpuz. Normaltment, taht il-Ligi Akwiljana "et laevissima uclpa venit"; imma fil-kaz ta' professjonista,il-kolpa jehtieg li tkun gravi jew injoranza supina. Fil-kaz ta' professjonista, il-kolpa jehtieg litkun gravi jew injoranza supina. Fil-kaz ta' persuna li tiftah kreditu favur persuna ohra biex dintkun tista' taghmel xi benefikati edilizji, b'dan illi l-flus ghandhom jigu versati fil-hlas ta' dawk il-flus skond ix-xoghol li jkun sar, dak il-ftehim ma jorbotx lill-perit jekk dan kien estraneu ghal dak il-ftehim; imma jekk jirrizulta li l-perit kien jaf b'dak il-ftehim, u li l-mandati li jigi mitlub johrog ghandhom iservu ghal dak il-hlas, huwa responsabbli tad-danni li jikkaguna bil-mandatili johrog, jekk dawn ma jkunux jikkorrispondu mar-realta'. Imma jekk il-ftehim kien li l-flus ghandhom jigu versati bi hlas ta' xogholijiet li jkunu saru, ghandha ssir distinzjoni bejn certifikat lijohrog il-perit dwar xogholijiet effettivament ezegwiti u certifikat dwar xogholijiet li jkunu ghadhom qeghdin isiru. In kwantu ghac-certifikat li jirriferixxi ghax-xoghlijiet effettivament ezegwiti,il-valur ta' dawn ix-xogholijiet ghandu jikkorrispondi mas-somma awtorizzata mill-perit biex tithallas ghal dawk ix-xogholijiet; imma billi jkun hemm xi differenza zghira bejn iz-zewg somom, apparti milli l-opinjoni ta' perit tista' tvarja minn din ta' perit iehor, dan ma jista' qatt jikkostitiwixxidak il-grad ta' kolpa porfessjonali li ggib responsabbilta' ghal danni kontra l-perit. In kwantu ghac-certifikat l-iehor, li jirriferixxi ghal xogholijiet li ghadhom qeghdin isiru, il-kontenut ta' dan it-tieni certifikat ghandu jigi valjat "ut sic", u r-responsabbilta' tal-perit ma ghandhiex tigi gudikata in bazi ghall-ftehim li sar bejn dawk iz-zewg persuni, la darba l-perit kien estraneu ghal dak il-ftehim. Ladarba l-ftehim kien li l-flus kellhom jithallsu ghal xogholijiet li huma "in progress", il-perit huwa responsabbli biss jekk f'dak ic-certifikat jigi asserit il-falz; b'mod li jekk il-kontenut tac-certifikat ikun veru, u x-xogholijiet "in progress" kienu tal-valur li ghalieh il-peritawtorizza l-hlas, dak li fetah il-kreditu jiehu r-riskju huwa meta jhallas minghajr ma jaccerta ruhu li x-xogholijiet ikunu saru, u ma jistghax jakkolla lill-perit bir-responsabbilta' ghad-danni jekkwara jirrizulta li x-xogholijiet li kienu "in korso" fil-fatt ma sarux xoghlijit effettivi. Ghax il-perit ic-certifika biss li x-xogholijiet kienu mexjin. Divers kien ikun il-kaz kieku fl-att tal-apertura tal-kreditu inghad li l-mandati tal-perit kellhom jinhargu ghal xogholijiet effettivament kosturwiti, u kieku jigi pruvat li l-perit, li ma kienx parti fl-att, cjo' non ostante gie nfurmat, jewkien jaf, li l-mandat kellu jkun biss ghal xoghol fil-fatt kostruwit. Id-dannu f'dan il-kaz ma giexkagunat mill-perit bic-certifikat li hu rrilaxxja,imma gie kagunat mill-kreditur stess, li hallas avvolja mic-certifikat irrizultalu li si trattava biss minn xogholijiet "in progress", u ntant ghogbujhallas l-istess bhal kieku x-xogholijiet kienu effettivament kostruwiti.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info