Reference: Volume 42A (1958), Part No. 1, Section , Page 281

Judgement Details


Date
12/05/1958
Court
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Judiciary
MAMO ANTHONY J., MONTANARO GAUCI A.J., HARDING WILLIAM
Parties
CARMELO GALEA vs VINCENZO GALEA
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
APPELL - BOARD TAL-KERA - DAR TAL-ABITAZZJONI - DESTINAZZJONI TAL-FOND - HANUT - HJATA - KWISTJONI TA' DRITT - LOKAZZJONI
Summary
Jekk fond jinsab nikri lil zewg persuni, u s-sid jottjeni sentenza ta' zjumbrament kontra wiehed biss minn dawk iz-zewg inkwilini, mhix irritwali l-procedura fil-kaz li s-sid jjipprocedi ghall-izgumbrament kontra l-indwilin l-iehor biss f'kawza ohra. Dan, pero', mhux ghar-raguni illi, kieku fit-tieni kawza gie azzjonat anki l-inkwilim li kontra tieghu ga hemm sentenza ta' zjumbramnet, dan kien ikun jista' jeccepixxi l-gudikat. L-enuncjazzjoni korretta tas-sitwazzjoni f'kaz bhal dan tidher li hidin. Is-sentenza kontra l-inkwilin l-iehor hija gudikat; bil-kundanna tieghu biex jizgombra mill-fond gie mpedut li favur tieghu ssir ir-rilokazzjoni; kienetx jew ma' kienetx tajba l-procedura fil-kazta' qabel mhix haga li tista' legalment tinteressa lit-tribunal fil-kawza ta' wara, billi t-tribunal fil-kawza ta' wara hu tenut li jaccetta u jirrispetta s-sentenza kontra l-inkwilin l-iehor, li tkun ghadha ssehh; ghalhekk l-inkwilin l-iehor, fir-relazzjoni tieghu mal-inkwilin azzjonat fit-tieni lok, ma baqghax ko-inkwilin, u baqa' inkwilin biss l-inkwilin li ma giex azzjonat qabel; u allura l-proceduri kontra dan l-ahhar imsemmi wahdu ma sarux hazin. Huwa perfettament korrett li l-Board tal-Kera jhares lejn l-okkupazzjoni principali tal-kerrej biex jistabbilixxi jekk il-fond minnu detenut huwiex "hanut" fis-sens tal-Ligi tal-Kera. Sakemm wihed ihares lejn l-okkupazzjoni jew professjoni principali tal-kerrej, unikament bhala wahda mic-cirkusstanzi ta' fatt li minnhom tista' tigi f'kazijiet partikulari dezunta d-destinazzjoni tal-fond mikri, meta din ma tirrizultax minn ftehim espress,hu perfettament sewwa; izda ghandu jiftiehem illi n-natura fal-fond, jek cjoe' huwiex "hanut" jew leghall-finijiet tal-imsemmija ligi, ma tiddependix necessarjament mill-professjoni jew okkupazzjonital-kerrej, imma mill-iskop li ghalieh il-fond ikun gie principalment mikri, ghalkemm fl-indaggni dwar din id-destinazzjoni, meta mhix espressament mifthema, ghandha titqies anki, fost cirkustanzi ohra, l-okkupazzjoni jew professjoni tal-konduttur. Jekk id-distinazzjoni principali u preponderanti ghal fejn il-fond gie mikri tikkostitwixxi wiehed mill-iskopijiet imsemmijin fil-ligi ghad-definizzjoni ta' "hanut",dan hu dak li jiddetermina n-natura tieghu, u mhux il-professjoni jew l-okkupazzjoni principali tal-kerrej, li jista' ma jkollha x'taqsam xejn man-nagozju jew mestjer gestit jew ezercitat fil-fond, u hi ghalhekk irrilevanti.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info