Reference: Volume 42A (1959), Part No. 1, Section 1, Page 227

Judgement Details


Date
15/05/1959
Court
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Judiciary
MAMO ANTHONY J., MONTANARO GAUCI A.J., HARDING WILLIAM
Parties
MICHELE MIFSUD vs GIORGIA MIFSUD ET
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
AZZJONI JEW ECCEZZJONI - SIMULAZZJONI
Summary
Ghalkemm hu kontrovers fid-dottrina u fil-gurisprudenza jekk is-simulazzjoni relattiva tistax tigi opposta "ope exceptionis" jew ghandhiex tigi dedotta permezz ta` azzjoni, u ghalkemm il-Qorti tista`tippermetti li s-simulazzjoni tigi dedotta wkoll b'eccezzjoni, gahndhom dejjem jitqiesu c-cirkustanzi partikulari tal-kaz; b'mod illi, jekk dawn ic-cirkustanzi juru li l-eccezzjoni tas-simulazzjoni jehtieg li tigi ezaminata fl-istess gudizzju, hux il-kaz illil-allegata simulazzjoni tigi rimessa ghalgudizzju iehor. BArra minn dan, bhala regola generali, hu deziderabbli illi, meta dan jista` jsirkompatibbilment mar-regooli procedurali u d-dispozizzjonijiet tal-ligi, l-incidenti kollha li jqumubejn il-partijiet f'kawza jigu diskussi u decizi fl-istess gudizzju, gahll-ekonomija ta` zmien u spejjez, u ghas-skans ta` possibbli konflitt ta` gudikati. U allura, meta kontra l-azzjoni proposta tigi accepita s-simulazzjoni, mhux necessarjament din ghandha tigi rimesa ghal gudizzju separat, immaghandha tigi diskussa u deciza fl-istess gudizzju, jekk dan ikun jista` jsir konformement ma` dak lihawn fuq espost.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info