Reference: Volume 38C (1954), Part No. 3, Section , Page 635

Judgement Details


Date
09/02/1954
Court
OF COMMERCE
Judiciary
GOUDER TANCRED
Parties
ERMINIA SAID vs FRANCIS ELLUL
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
DITTA - INSENJA - KONKORRENZA SLEALI
Summary
L-insenja ghandha tigi distinta mid-ditta. Tista' tkun konformi mad-ditta, imma ma ghandhiex tigi konfuza maghha. Id-ditta hija l-isem li bih il-kummercjant jassumi l-obligazzjonijiet u jakkwista d-drittijiet ta' l-azjenda li huwa jezercita; l-insenja sija dik fantastika kemm dik nominativa, hijad-dezinjazzjoni ta' l-istabbiliment kummercjali jew industrijali, apposta esterjorment biex tindikal-post fejn jigi ezercitat il-kummerc jew tigi ezercitata l-industrija. L-insenja tifforma oggett ta' proprjeta' ta' min ikun eskogitaha l-ewwel wiehed; u dan ghandu d-dritt juzaha ghal dejjem. U kwindi l-uzurpazzjoni u l-imitazzjoni taghha minn hadd iehor huma impediti mill-ligi u puniti jekk kommessi bl-intent ta' konkorrenza sleali. Biex ikun hemm l-limitazzjoni ta' l-insenja ta' hadd iehor,ma hemmx bzonn ta' imitazzjoni servili, perfetta, tali li tinganna anki kumpratur intelligenti, imma tibbasta imitazzjoni tali li tkun tista' tinganna bniedem ta' intelligenza u diligenza ordinarja.Imma l-uzu eskluziv ta' l-insenja huwa naturalment limitat ghall-post fejn hija taghmel il-funzjonitaghha billi tirrikjama l-attenzjoni tal-publiku; u ghalhekk il-proprjetarju ta' azjenda ma jistaxjimpedixxi lil hadd iehor li jaghmel uzu minn insenja bhal tieghu f'post iehor, f'belt ohra. Pero', meta dak l-iehor li jkun qieghed jaghmel uzu f'post iehor minn insenja bhal tieghu jiftah sukkursali fl-istess belt fejn il-proprjetarju originali ta' l-insenja jkun qed juza din l-insenja, dar huwaintitolat jitlob li dak l-iehor jigi projbit milli juza dik l-insenja ghal dik is-sukkursali li jkun fetah.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info