Reference: Volume 38C (1954), Part No. 4, Section 1, Page 772

Judgement Details


Date
13/12/1954
Court
OF CRIMINAL APPEAL (INFERIOR)
Judiciary
HARDING WILLIAM, MONTANARO GAUCI A.J., CAMILLERI LUIGI A.
Parties
IL-MAESTA' TAGHHA R-REGINA vs SPIRU QUINTANO ET
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
ART. 591 U 191 TAL-KAP. 12 - ATT TA' AKKUZA - BILJETT TA' CHAR-A-BANC - DOKUMENT - FALZ DOKUMENTALI - KORREZZJONI - NULLITA' - SKRITTURA
Summary
Il-kelma "dokument" ghandha sinifikat ampju, fis-sens ta' kwalunkwe haga li tiswa biex tipprova l-verita'; u konsegwentement ma tillimitax ruhha ghas-sens biss ta' "skrittura". Jekk l-akkuza tkun ta'falsifikazzjoni, wiehed ma jistax jghid "falz dokumentali" minghajr ma jissupponi "skrittura"; u ghalhekk f'materja ta' falsifikazzjoni l-kelma "dokument" tirrestringi ruhha ghas-sinifikat ta' skrittura. Ghalhekk l-uzu tal-kelma "dokument" fil-kontest ta' akkuza ta' falsifikazzjoni ma tistax tippregudika lill-akkuzat; u l-Qorti tista' tordna li l-kelma "dokument" tigi sostitwita bil-kelma "skrittura", avvolja l-akkuzat ikun ta l-eccezzjoni ta' nullita' tal-att tal-akkuza. U dik il-korrezzjonitista' tigi ordnata mill-Qorti Kriminali kif komposta mill-Imhallef ordinarju sedenti ghall-gudizzju plenarju. Ghaldaqstant, l-eccezzjoni li l-att tal-akkuza huwa null fuq il-motiv l l-akkuza hi ta'falsifikazzjoni, u fih giet uzata l-kelma "dokument" minflok il-kelma "skrittura", u li ghalhekk ir-reat mhux migjub jew imfisser fih kif inhu migjub jew imfiser fil-ligi, ma hix accettabbli. Biljett ta' Char-a-banc huwa skrittura, u mhux ta' ostaklu ghall-kwalifika ta' dak il-biljett hu stampat;u huwa skrittura l-fatt li l-biljett hu stampat; u huwa skrittura kummercjali, ghax konness ma' impriza tat-trasport.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info