Reference: Volume 38C (1954), Part No. 3, Section , Page 710

Judgement Details


Date
14/10/1954
Court
OF COMMERCE
Judiciary
GOUDER TANCRED
Parties
JOSEPH MIZZI NE vs JOSEPH DELICATA PR ET NE
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
ART. 2253 (A), 2254 (A) U 2214 TAL-KODICI CIVILI - INTERRUZZJONI - LOKAZZJONI D'OPERA - PRESKRIZZJONI - RIKONJIZZJONI TAD-DEJN - RINUNZJA
Summary
Il-preskrizzjoni ta` tmintax il-xahar li tolqot l-azzjonijiet tal-hajjata, skrapar, mastrudaxxi, bennejja, bajjada, haddieda, argentiera, arluggara, persuni ohra li jahdmu sengha jew arti mekkanika,ghall-prezz ta` l-opri jew tax-xoghlijiet taghhom, jew tal-meterjal li jfornu, tirriferixxi ghall-lokazzjoni ta` l-opera li biha dawk il-persuni jkun obligaw ruhhom li jaghtu x-xoghol taghhom, u mhuxghall-"locatio operis" li biha l-imprenditur jobliga ruhu li jaghti, mhux ix-xoghol, izda l-prodotttax-xoghol - meta l-lokazzjoni d'oper tkun konnessa ma` organizzazzjoni ta` mezzi teknici li timprimi lill-lokazzjoni l-karattru ta` att oggettivamnet kummercjali. Gahl din l-ahhar imsemmija xrota ta` lokazzjoni d'opera hija applikabili l-preskrizzjoni ta` sentejn li tolqot l-azjzonijiet tal-bennejja ta` bastimenti jew bcejjec ohra tal-bahar, u tal-kuntratturi ta` bini jew ta` xoghlijiet ohra ta`injam, gebel jew materjal ieho, ghall-opri mahdumin minnhom jew ghall-materjali li jfornu. Is-semplici fatt lil-pretiz debitur jitlob on-notamenti dwar il-kreditu pretiz kontra teighu, minghajr ebdakelma ohra li tista` tispjega l-aghliex huwa ried dawk in-notamenti,ma jgibx ghar-rikonjizzjoni tad-dejn, jew ghal rinunzja tal-preskrizzjoni ga maturata. Jekk dik it-talba ma tkunx akkompanjata minn xi kliem iehor fis-sens li, jekk minn dawk in-notamenti jirrizulta li ghandu jaghti, huwa jhallas,allura ma jkunx hemm lok ghar-rikonjizzjoni tad-dejn jew ghal rinunzja tal-preskrizzjoni li tkun gaghalqet. Ir-rinunzja ghall-preskrizzjoni ghall-preskrizzjoni tista` tkun nki tacita. biex tkun tacita, jethieg litirrizulta minn xi fatt li jissupponi l-abbadnun tad-dritt akkwistat, minn xi attijiet jew fattijiet li ma jistghax jittiehdu b'haga ohra hlief bhala rinunzja tal-preskrizzjoni jew ammissjoni tad-dejn.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info