Reference: Volume 45C (1961), Part No. 2, Section , Page 553

Judgement Details


Date
27/01/1961
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
MAGRI ALBERT J.
Parties
SALVATORE GRECH vs CARMELO SIVE CHARLES BENNETTI ET
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
ART. 1064, 1190, U 1024 TAL-KODICI CIVILI - LOGHOB - OBLIGAZZJONI NATURALI - PRESKRIZZJONI - RIPETIZZJONI TA` FLUS IMHALLSA B'QERQ
Summary
Fil-gurisprudenza taghna giet ammessa l-obligazzjoni naturali ghar-rigward tal-imhatra, u hgalhekk ma jidherx lijista` jkun hemm raguni biex ma tkunx ammessa anki f'kaz ta` loghod projbit mil-ligi. Il-legislatur, mbaghad, jirrikonoxxi l-figura tal-obligazzjoni naturali, u sahansitra jirregola l-effetti taghha, billi jiddisponi illi ma hemmx jedd ta` azzjoni ghal hlas lura jekk dak li thallaskellujingahta bis-sahha ta` obligazzjoni naturali; ghalhekk, il-karretteristici ta` din ix-xorta ta` obligazzjoni huma l-karenza ta` azzjoni ("non parit actionem") u l-eccezzjoni tas-"soluti retentio". Izda, biex ikun hemm dan l-effett, jethieg li ll-pagament ikun sar b'effett ta` att guridikament validu; b'mod illi l-irrepetibbilita` tal-pagament tippresupponi illi l-loghob ikun genwin u minghajr qerq. Kwindi, qabel ma jista` jinghad jekk l-azzjoni ghar-ripetizzjoni ta` flus imhallsa fuq ikl-loghob hijiex kolpita bil-preskrizzjoni ta` xahrejn kontemplata mil-ligi, jehtieg wiehed jara jekk kienxhemm qerq fil-loghob; billi, jekk kien hemm dan l-qerq, l-azzjoni mhix perenta bid-dekorriment ta` xahraejn - liema prova trid pero` ssir minn min jallega l-qerq.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info