Reference: Volume 41C (1957), Part No. 1, Section 1, Page 511

Judgement Details


Date
04/11/1957
Court
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Judiciary
CAMILLERI LUIGI A., MONTANARO GAUCI A.J., HARDING WILLIAM
Parties
ANGIOLINA DEGIORGIO ET. vs CARMELA ATTARD
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
DEPOZITU - LIKWIDAZZJONI - SERVIGI - SPEJJEZ GUDIZZJARJI
Summary
Meta tintalab somma mhux determinata, li ghandha tigi likwidata bhala hlas ta' servigi ma jistax jinghad li l-attur ma kienx sokkombenti f'parti tad-domanda tieghu, jekk, ghalkemm huwa jkun talab somma indeterminata, mic-citazzjoni u mit-trattazzjoni tal-kawza jidher li l-pretensjoni tal-attur kienet ezagerata. U ghalhekk l-attur ma ghandux ragun jilmenta jekk jigi kundannat ihallas parti mill-ispejjez tal-kawza. Hu veru li gie sancit fil-gurisprudenza li f'xi kazijiet hu ammess li min ikun interpellat ghall-hlas ta' somma, li hu taghha jikkontrasta l-ammont, jista' jaghmel depozitu ta' somma minnu ritenuta gusta, bir-rizerva ta' supplement, biex b'hekk jehles mir-responsabbilta' ghall-ispejjez gudizzjarji; imma min jitlob hlas ta' servigi ma jistax jinvoka din il-gurisprudenza u jippretendi li kellu jigi mehlus mill-ispejjez kollha tal-kawza, ghax il-parti l-ohra ma ghamlet ebda depozitu favur tieghu, jekk hu qatt ma qieghed lill-parti l-ohra fil-pozizzjoni li tista' tirregola ruhha, sija pure approssimativament, billi huwa qatt ma jkun indikalha s-somma li kien jidhirlu li kienetkumpens adegwat.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info