Referenza: Volum 41C (1957), Parti Nru. 1, Taqsima , Paġna 592

Dettalji tas-Sentenza


Data
08/02/1957
Qorti
OF APPEAL (COMMERCIAL)
Ġudikatura
CAMILLERI LUIGI A., MONTANARO GAUCI A.J., HARDING WILLIAM
Partijiet
WALTER GEORGE WHICKER NE. vs CARMELO CARUANA NE.
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Kawża Llinkjata
N/A

Kliem Ewlieni / Fil-Qosor


Kliem Ewlieni
APERTURA TA' KREDITU - BANK - DOKUMENTI - MERKANZIJA
Fil-Qosor
Il-Bank li jaccetta l-mandat li jiftah kreditu ghandu jagheml ezattament dak li l-klijent ikun irrikjeda li huwa jaghmel. Mill-Banda l-ohra, wiehed mill-iskopijiet tal-apertura ta' kreditu huwa dak li jissodisfa l-interess tal-venditur li l-kumpratur ma jigix fil-pussess tal-merkanzija jekk kontestwalment ma jhallasx il-prezz taghha, u skop iehor hu dak li jissodisfa l-interess tal-kumpratur li ma jhallasx jekk ma jircevix il-merkanzija. L-interpozizzjoni tal-Bank, mbghad, hija kawtelata bil-garanzija reali derivanti mill-pussess tat-titoli u tad-dokumenti relattivi - bil-garanzija reali derivanti mill-pussess tat-titoli u tad-dokumenti tal-merkanzija, jekk hu xi mod tajjeb jew hazin, il-kumpratur jottjeni l-pussess tal-merkanzija minghajr dawk it-titoli u dokumenti. Ghaldaqstant tohrogir-regola illi, jekk il-kumpratur ikun gie fil-pussess tal-merkanzija, ma jistghax jirrifjuta li jirrimborza lill-Bank il-prezz li dan ikun hallas lill-venditur ghal dik il-merkanzija fit-termini tal-apertura tal-kreditu. Hu veru li fl-apertura ta' kreditu l-obligazzjonijiet tal-Banka ordinatorjahuma cirkoskritti mill-kondizzjonijiet tal-apertura tal-kreditu, u illi fost l-obligi tal-Banka ordinatorja hemm dak li tivverifika r-regolarita' tad-dokumenti li jigu lilha prezentati, sabiex tara jekk jikkorrispondux mal-klawsoli tal-akkreditament, u ghalhekk normalment il-Bank, qabel ma jhallas,ghandu jikkunsidra xi diskrepanza tista' tinfluwixxi fuq il-klawsoli tal-apertura tal-kreditu, u kwindi l-Qorti jkollha tezamina l-kwistjoni jekk fil-kaz li l-Banka tkun hallset ghan-nom tal-mandanttaghha, il-Banka ghamletx sewwa jew kienitx f'kolpa filli ma taghtix kaz ta' dik id-diskrepanza; imma l-irtir tal-merkanzija da parti tal-mandant jissana l-hlas maghmul mill-Banka; ghaliex dak l-irtirbilfors jimplika l-accettazzjoni tar-regolarita' tad-dokumenti. Diversament jigi kreat l-assurd guridiku li l-kommittent tal-apertura tal-kreditu jista' min-naha wahda jirtira l-merkanzija u jispekulaha, u minn naha ohra jirrifjuta li jhallas lill-Banka ordinatorja li tkun hallset il-prezz kolluskond it-termini tal-apertura tal-kreditu; jekk il-Banka kienet estranea ghal dak il-ftehim jew arrangament, hija ma ghamletx hag'ohra hlief ezegwiet l-obligi taghha skond it-termini tal-apertura tal-kreditu. Il-Banka kienet biss vinkolata mit-termini tal- kummissjoni taghha kif manifestati lill-beneficarju; u ghalhekk, meta hija hallset skond dik l-apertura tal-kreditu, dak il-hlas ma jistghax jigi mpunjat mill-kommittent, ga ladarba dan ikun irtira l-merkanzija; u dan hu obligat jirrifondi lill-Banka ordinatorja s-somma li hija tkun hallset ghalih.
Programm Operattiv 1
CONvErGE connected eGovernment


Dan is-sit jagħmel użu mill-cookies biex jiggarantilek l-aħjar esperjenza. Jekk ma tbiddilx is-settings tiegħek, nifhmu li qed taċċetta l-użu tal-cookies b’mod awtomatiku. Iktar Informazzjoni