Reference: Volume 43D (1959), Part No. 3, Section , Page 849

Judgement Details


Date
24/02/1959
Court
OF COMMERCE
Judiciary
GOUDER TANCRED
Parties
LORENZO SAID vs NATALE TURCO
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
ART. 1425(1), 1420, U 1426(1) TAL-KODICI CIVILI - BEJGH TA' HAGA INEZISTENTI - DANNI - NULLITA'
Summary
Jekk l-oggett tal-bejgh ma kienx jezisti fiz-zmien li sar il-kuntratt tal-bejgh, il-vendita hija nulla; ghaliex ma tistghax tinbiegh haga li meta tinbiegh tkun iccessat li tezisti. U tabilhaqq, il-ligi taghna tiddisponi wkoll illi tista' tinbiegh kwalunkwe haga li hi fil-kummerc, kemm il-darba t-trasferiment taghha ma jkunx projbit minn xi ligi specjali; kwindi ma jistghux jinbieghu l-hwejjeg kollha li huma "extra commercium", u hija kondizzjoni ndispensabbli, biex haga tkun fil-kummerc, li tkun tezisti, jew almenu, jekk ma tezistix fil-mument tal-bejgh, tkun tista' tezisti aktar il-quddiem.Pero', hija wkoll ligi illi, jekk il-bejjiegh kien jaf li l-haga ma kienetx tezisti, u x-xerrej makienx jaf b'dan, il-kumpratur ghandu dritt ghall-hlas tad-danni minn ghand il-venditur. Fil-kaz prezenti, l-attur kien xtara kwantita' ta' laring minn ghand il-konvenut, li kellu jipprokuralu l-ispedizzjoni minn Catania, u mbghad ma gieblu xejn, ghax allega illi l-laring kien spicca, u ghalhekk makienx jezisti, meta sar il-bejgh; u l-Qorti, wara li enuncjat dawn il-principji, laqghet it-talba tal-attur ghad-danni, fuq il-motiv pero' li l-provi kienu juru li l-laring ma kienx spicca u kien jezisti meta sar il-bejgh.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info