Reference: Volume 43D (1959), Part No. 4, Section 2, Page 949

Judgement Details


Date
14/02/1959
Court
OF CRIMINAL APPEAL (INFERIOR)
Judiciary
HARDING WILLIAM
Parties
IL-PULIZIJA vs MICHAEL SPITERI
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
"RELIEF" - INDIGENZA - REAT TAL-KAP TAL-FAMILJA LI JHALLI L-MARA FIL-BZONN
Summary
L-argument tal-kap tal-familja li jhalli l-martu u lill-uliedu fil-bzonn, fis-sens illi ma hemmx ir-reat dedott kontra teighu ghax fil-fatt martu u wliedu ma humiex fil-bzonn, u wiehd mill-elementi ta` dan ir-reat hu li l-mara u/jew it-tfal ikunu fil-bzonn, huwa ingenjuz u spejuz, izda ma jregiex.Jekk il-mara tahdem, u anki tircievi assitenza socjali, b'daqshekk ir-ragel ma hux mehlus mill-imputazzjoni; ghax malli hu hallihom fil-bzonn ir-reat gie konsumat. Wiehed ghandu jhares mhux lejn ic-cirkustanzi li zviluppaw ruhhom minhabba l-agir teighu krimiuz, imma lejn il-mument lifih hu hallihomfil-bzonn. Inkella jigi li jingahtaw lill-imputat bhala skriminanti l-konsegwenzi tar-reat li hu kkommetta. Anzi, jista` jizdied illi dawk l-istess cirkustanzi li fuqhom hi elevata ecezzjoni simili, cjoe` li l-mara qeghda tahdem u tircievi ghajnuna socjali lilha u lill-uliedha, jippruvaw kemm huveru li r-ragal hallihom fil-bzonn. Il-kap tal-familja li jabbanduna lill-amrtu u lill-uliedu billijhallihom fil-bzonn jikkommetti dan irr-eat anki jekk il-mara imur tahdem u taqla` l-guranta; ghaxil-potenzjalita` tad-dannu gahs-socjeta` u d-dizordni familajri jibqa` dejjem.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info